‘ครูบัญชีอาสา’ ฝ่าวิกฤติยาง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160209/222017.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
'ครูบัญชีอาสา' ฝ่าวิกฤติยาง

เส้นทางอาชีพ : ‘ครูบัญชีอาสา’ ฝ่าวิกฤติยาง : โดย…สุรัตน์ อัตตะ surat_a@nationgroup.com

                      นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า    จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านปัจจัยความเปลี่ยนแปลงจากกลไกตลาด รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็น่าจะเป็นแนวหนึ่งในทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้ตัวเกษตรกร ตามที่ท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ “สมปอง อินทรีทอง” ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นถึงความพร้อมในการมีส่วนร่วมเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้เดินหน้าโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครืองมือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรในสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติขึ้นในอนาคต
                      จะเห็นว่าที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร โดยการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา เพื่อเป็นการต่อยอดการรณรงค์การทำบัญชีให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเกษตรกรสู่ครัวเรือนและขยายผลในระดับชุมชน ทำให้เกิดตัวอย่างของเกษตรกรที่สามารถนำองค์ความรู้ทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเอง และรอดพ้นจากวิกฤติราคายางพาราที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งยังเชิดชูเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำบัญชีและยกเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับวิถีการเกษตรให้รอดพ้นจากวิกฤติทางการตลาดอีกด้วย
                      ตัวอย่างเช่น นายจิต เพชรกาล เกษตรกรดีเด่น ปี 2550 เป็นครูบัญชีอาสา จ.สงขลา ผู้ปลูกยางพารามากว่า 30 ปี ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ ถือเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นำบัญชีมาใช้สร้างความสำเร็จ เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูลในการทำการเกษตรอยู่เป็นประจำ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและมองเห็นโอกาสและวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นกับการทำสวนยางพาราในอนาคต เห็นถึงกลไกการตลาดด้านยางพาราที่มีโอกาสราคาขึ้นและลงตามปัจจัยของปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของอุตสาหกรรมยางพารา รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้อุตสาหกรรมหันไปใช้ยางสังเคราะห์ โดยนายจิตนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการทำสวนยางพารา
                      จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้เป็นรูปธรรมของการบันทึกบัญชีและการทำบัญชี ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการเกษตรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
————————
(เส้นทางอาชีพ : ‘ครูบัญชีอาสา’ ฝ่าวิกฤติยาง : โดย…สุรัตน์ อัตตะ surat_a@nationgroup.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s