ฟิลิปปินส์ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในอาเซียน (1)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160129/221372.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
ฟิลิปปินส์ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในอาเซียน (1)

ทำกินถิ่นอาเซียน : ฟิลิปปินส์ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในอาเซียน (1) : โดย … รศ.สมพร อิศวิลานนท์

                      ข้าวเป็นพืชอาหารจานหลักของประชากรฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนาน การที่ฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 7,000 เกาะในมหาสมุทรปาซิฟิก ทำให้ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ราบลุ่มสำหรับการเพาะปลูกข้าวจำกัดและผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ
                      ในภาพรวมแล้วฟิลิปปินส์มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 30 ล้านไร่ ในจำนวนนี้อยู่ในเกาะลูซอนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด ในปี 2557 มีผลผลิตข้าวโดยรวมประมาณ 11.86 ล้านตันข้าวสาร (ประมาณ 18 ล้านตันข้าวเปลือก) ในด้านการบริโภคฟิลิปปินส์มีความต้องการข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณ 12.5 ล้านตันข้าวสาร อย่างไรก็ตามในช่วงจากปี 2553-2557 ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 1.58 ล้านตันข้าวสาร
                      การนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มอุปทานให้เพียงพอกับอุปสงค์ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา ด้านหนึ่งเป็นเพราะการมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำกัดและต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติค่อนข้างสูงเกือบทุกปี ในอีกด้านหนึ่งเป็นเพราะฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 32.25 ล้านคนในปี 2517 เป็น 102.16 ล้านคนในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์การผลิตพืชอาหารจานหลักโดยเฉพาะข้าวของฟิลิปปินส์ตามไม่ทันกับการเพิ่มขึ้นของประชากร
                      การค้นพบข้าวพันธุ์ IR8 หรือข้าวพันธุ์มหัศจรรย์ในปลายทศวรรษ 2500 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีได้ดีหากมีการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเพาะปลูกข้าวของฟิลิปปินส์ตามมา โดยประธานาธิบดี เฟอร์ดินัน มาร์กอส ในขณะนั้นได้ให้การสนับสนุนอย่างสำคัญในการส่งเสริมข้าวพันธุ์ใหม่ดังกล่าวให้แพร่กระจาย เนื่องจากต้องการให้ฟิลิปปินส์สามารถพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าวได้อย่างสมบูรณ์
                      ทั้งนี้ได้จัดให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ พันธุ์ข้าว สินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมีในราคาอุดหนุน พร้อมๆ กับการยกระดับราคาข้าวเปลือกที่รัฐรับซื้อ
                      นโยบายดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกได้เพิ่มจาก 355 กก.ต่อไร่ เฉลี่ยในช่วงปี 2519-2523 มาเป็น 509 กก.ต่อไร่ เฉลี่ยในช่วงปี 2539-2543 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 645 กก.ต่อไร่เฉลี่ยช่วงปี 2553-2557
                      ขณะที่ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยปีละ 7.27 ล้านตันข้าวสาร (ประมาณ 12.2 ล้านตันข้าวเปลือก) ในช่วงปี 2529-2533 มาเป็น 11.35 ล้านตันข้าวสาร (17.46 ล้านตันข้าวเปลือก) ในช่วงปี 2553-2557 แต่กระนั้นการผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ยังมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง
                      การปฏิรูปการผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในสมัยนั้น ได้เป็นผลให้ฟิลิปปินส์สามารถพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าวได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ ของช่วงปี 2522-2524 และปี 2530 เท่านั้น แต่ด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นที่การเพาะปลูกมีจำกัด ทำให้การผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในเวลาต่อมาถึงปัจจุบัน (อ่านต่อวันศุกร์หน้า)
—————–
(ทำกินถิ่นอาเซียน : ฟิลิปปินส์ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในอาเซียน (1) : โดย … รศ.สมพร อิศวิลานนท์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s