ชูหลักสูตรรู้ทันสื่อแก้ออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151116/216866.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ชูหลักสูตรรู้ทันสื่อแก้ออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคม

ชูหลักสูตรรู้ทันสื่อแก้ออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคม

            นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การทำหน้าที่ของ “สื่อ” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน มีการนำเสนอภาพที่รุนแรง ขาดจิตสำนึกและความจริงก่อให้เกิดคำถามของสังคมบ่อยครั้งโดยเฉพาะดิจิทัล หรือสื่อสังคมออนไลน์ คือเครื่องมือที่ย่อโลกสามารถส่งออกข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทำได้หลายช่องทาง

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2558 จำนวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมทั้งแบบมีสายและไร้สายจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.6-36.0 ล้านคน ขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3-24.1 และมีอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.6-55.8 ซึ่งจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ทำให้เรื่องราวข่าวสารต่างๆ ถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากเราแชร์ข่าวลือเหล่านั้นไปโดยไม่พิจารณาก็จะก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์

ศูนย์คุณธรรม จึงได้ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน สำหรับนักวิชาชีพ โดยเฉพาะสื่อมวลชนรุ่นใหม่ ได้กำหนดเวลาไว้ 6 วัน  ตลอดระยะ 3 เดือน ใช้เวลาวิจัย 36 ชั่วโมง อาทิ ปัญหาจริยธรรมสื่อในสายตาพลเมือง กฎหมายสื่อ และความเท่าทันสื่อ เป็นต้น

หลักสูตรประถมศึกษา นำเสนอวิชาสื่อกับสังคม  (Media and Society) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสื่อประเภทต่างๆ  รวมถึงสื่อออนไลน์ ในระดับพื้นฐาน กฎหมายและจริยธรรมพื้นฐานของสื่อ บทบาทของสื่อออนไลน์ สิทธิของพลเมืองในการสื่อสารและปกป้องสิทธิของตน

ระดับมัธยมศึกษา นำเสนอวิชาความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบัน รวมถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ และอุดมการณ์ของสื่อมวลชนต่อความเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคต่างๆ สู่ยุคดิจิทัล สื่อกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ระดับอุดมศึกษา นำเสนอวิชาในฐานะการศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี (General Education /Liberal Arts) ให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกเรียนได้ ทั้งวิชาสำหรับการศึกษาทั่วไปหรือในฐานะที่เป็นวิชาเลือกเสรี ได้แก่ ความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร กับจริยธรรมกฎหมายสื่อ และวิชาในฐานะวิชาพื้นฐานและวิชาเอกด้านนิเทศศาสตร์ หรือการสื่อสารมวลชน

ระดับบัณฑิตศึกษา จะเน้นหนักด้านจริยธรรมสื่อ โดยประกอบด้วย หลักจริยปรัชญา วิธีวิทยาการวิจัยด้านการสื่อสารและจริยธรรม สื่อและวัฒนธรรมดิจิทัล มิติคุณธรรมจริยธรรมในสื่อประชานิยม เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s