‘ปทุม สุริยา’ เกษตรกรดีเด่น ฝ่าวิกฤตินาร้างด้วยระบบบัญชี

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160217/222531.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
'ปทุม สุริยา' เกษตรกรดีเด่น ฝ่าวิกฤตินาร้างด้วยระบบบัญชี

เกษตรกรคนเก่ง : ‘ปทุม สุริยา’ เกษตรกรดีเด่น ฝ่าวิกฤตินาร้างด้วยระบบบัญชี : โดย…โต๊ะข่าวเกษตร

                      แม้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะไม่มีบทบาทในการส่งเสริมด้านการเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์โดยตรงก็ตาม แต่ด้วยหน้าที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาใช้ควบคุมบริหารจัดการทางการเกษตรสู่ความสำเร็จในการวางแผนการผลิตและการเงิน ส่งผลให้เกิดเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในการทำการเกษตรบนพื้นที่นาร้างที่ไม่มีแหล่งน้ำถาวรและเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างประสบความสำเร็จ
                      ปทุม สุริยา ครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2552 เดิมมีอาชีพรับราชการครูแต่มีความสนใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วย เพราะมีพื้นที่นาสำหรับการเพาะปลูก แต่ด้วยปัญหาไม่มีแหล่งน้ำถาวรและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน นางปทุม จึงนำองค์ความรู้ทางบัญชีที่ได้รับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีอาสามาใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่นาร้างด้วยการจดบันทึกทุกกิจกรรมที่ทำลงไปในการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง จนสามารถเห็นถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดแหล่งน้ำที่ถาวรและปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้ และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่นาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสู่การนำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรสู่ความสำเร็จ
                      ปัจจุบัน “ปทุม” นำองค์ความรู้ทางบัญชีมาต่อยอดให้เกิดรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยการปลูกพืชผสมผสานร่วมกับการทำนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ทางเดียวจากการทำนา ซึ่งองค์ความรู้ทางบัญชีสามารถทำให้มองเห็นแนวทางในการบริหารจัดการการทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบัญชีไม่ใช่แค่เพียงการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ข้อมูลกิจกรรมที่จดบันทึกไว้เมื่อนำมาวิเคราะห์ จะสามารถทำให้มองเห็นถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตร และการตัดสินใจว่าจะขยายหรือลดพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อให้สมดุลกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยการผลิต สิ่งแวดล้อมและการตลาด
————————-
(เกษตรกรคนเก่ง : ‘ปทุม สุริยา’ เกษตรกรดีเด่น ฝ่าวิกฤตินาร้างด้วยระบบบัญชี : โดย…โต๊ะข่าวเกษตร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s