สวธ.รุกแผนปี59เชิดชูมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151116/216860.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สวธ.รุกแผนปี59เชิดชูมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน

สวธ.รุกแผนปี59เชิดชูมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน : เปิดวิสัยทัศน์ โดยกมลทิพย์ ใบเงินเรื่อง ประชาสัมพันธ์ สวธ. ภาพ

             “นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร” อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ามารับ “ไม้ผลัด” ต่อจาก “น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม” อธิการบดี สวธ. ที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

“นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร” เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2500 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เริ่มรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2528 โอนมารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปี 2541 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร ปี 2550 ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามด้วยผู้อำนวยการกองกลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในปี 2552 จากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในราชการมาตลอด จนกระทั่งเมื่อปี 2555 นั่งเก้าอี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นอีก 2 ปีก็ไปกินตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ซี10) ในตำแหน่ง “อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม” ในปี2558

“นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร” ผ่านการอบรมมาแล้วหลายหลักสูตร อาทิอบรมการวางแผนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี 2550 อบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลาง ประจำปี 2551 อบรมหลักสูตรอุปนิสัยสำหรับผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง อบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)

อบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) พ.ศ.2557 ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์

“สวธ.พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเป็นไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ วธ.ประจำปีงบประมาณ 2559 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ จะมีกิจกรรมที่สำคัญคือ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดย สวธ.จะจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกันทุกภูมิภาคของประเทศ

และกิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดไทยพระราชนิยมในงานสำคัญ และการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (7 รอบ) 12 สิงหาคม 2559 ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะเน้นการทำวิจัยรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและประเทศไทย” อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมป้ายแดง เผยวิสัยทัศน์

ส่วนในด้านวิถีถิ่น วิถีไทย, วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน, มรดกไทย มรดกโลก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยุค “พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร” ได้จัดเตรียมโครงการกิจกรรมที่พร้อมผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ วิถีถิ่น วิถีไทย อาทิ การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเข้มข้น ให้เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่งดงามในแบบไทย เช่น มารยาทไทย การไหว้ การยิ้ม ขอบคุณ ขอโทษ น้ำใจไมตรี อาหารพื้นถิ่น ประเพณีการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นถิ่น ภาษาไทยและภาษาถิ่น

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน เผยแพร่ให้ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สงกรานต์ ศิลปะการแสดง เช่น หุ่น โขน(รามายณะ) หนังใหญ่ ผ้า การแต่งกาย วรรณกรรม รวมถึงความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

และมรดกไทย มรดกโลก ที่สำคัญคือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมเผยแพร่สร้างการยอมรับและดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกต่อไป

ไม่เพียงเท่านั้น ในปีงบประมาณ 2559 สวธ.ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปี ที่สนองนโยบายของรัฐบาลและกรอบการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ใน 4 แผนหลัก คือ 1.แผนพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2.แผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.แผนส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 4.แผนอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

อธิบดี สวธ. เล่าอีกว่า ในช่วงไตรมาสแรก สวธ.จะบูรณาการโครงการต่างๆ อย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เสี่ยงต่อการสูญหาย จะดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมในรูปแบบการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค เช่น สะล้อ ซอ ซึง ลิเก หมอลำ โนรา จากนั้นนำทีมที่ชนะเลิศพร้อมรองเข้าโครงการอบรมการพัฒนาเทคนิคการแสดงโดยความร่วมมือจากสถาบันบันการศึกษาเปิดสอน และหาเวทีให้แสดงในงานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คณะศิลปินพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

“สวธ.มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆ ในปี 2559 จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชน มุ่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ประชาชน ชุมชนและทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทย ค่านิยมหลัก 12 ประการของประเทศ เกิดความรัก ความห่วงแหน ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน และยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ” อธิบดีสวธ. กล่าวสรุป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s