เวียดนามผู้นำส่งออก ‘พริกไทย’ ในอาเซียน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160219/222652.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เวียดนามผู้นำส่งออก 'พริกไทย' ในอาเซียน

ทำกินถิ่นอาเซียน : เวียดนามผู้นำส่งออก ‘พริกไทย’ ในอาเซียน : โดย … รศ.สมพร อิศวิลานนท์

                      พริกไทยเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกนิยมกันมากเมื่อ 4-5 ศตวรรษที่ผ่านมา เพราะพริกไทยรวมถึงเครื่องเทศ เมื่อนำไปปรุงอาหารจะได้กลิ่นรสที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้รับประทาน ทำให้สินค้าพริกไทยและเครื่องเทศเป็นที่ต้องการของชาวยุโรปและชาวอาหรับในขณะนั้นและมีราคาสูง ทำให้ผู้ทำการค้าในยุคนั้นได้รับผลตอบแทนดี เกิดเส้นทางการค้าเครื่องเทศใหม่จากเอเชียอาคเนย์ สู่ชาติยุโรปและตะวันออกกลาง
                      การปลูกพริกไทยในดินแดนแถบแหลมมะลายูและรวมถึงบางส่วนของหมู่เกาะชวามีมานานแล้ว ทั้งนี้ มีอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในขณะนั้น นอกจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังมีอินเดียและศรีลังกาเป็นแหล่งผลิตและส่งออกพริกไทยในเอเชียด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาต่อมาได้มีการแพร่กระจายของการปลูกพริกไทยขึ้นทั้งในอเมริกาใต้โดยเฉพาะในบราซิลมีผลทำให้ความจำเพาะของพริกไทยที่เป็นเครื่องเทศที่สำคัญจากเอเชียได้ลดน้อยลงไป
                      องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่า ในปี 2523 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่เก็บเกี่ยวพริกไทยประมาณ 0.41 ล้านไร่ ให้ผลผลิตโดยรวม 88,558 ตัน ในจำนวนนี้เป็นผลผลิตของอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกันถึงร้อยละ 77 และที่เหลือเป็นการผลิตพริกไทยของไทย เวียดนาม กัมพูชาและบรูไน รวมกันอีกร้อยะ 23 ส่วนฟิลิปปินส์ไม่มีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนหรือมีน้อยมาก ผลผลิตพริกไทยของอาเซียนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 110,799 ตัน ในปี 2536 และได้เพิ่มขึ้นเป็น 286,234 ตัน ในปี 2556
                      ประเทศในอาเซียนที่มีการขยายตัวของการผลิตพริกไทยมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้แก่ ประเทศเวียดนาม จากที่เคยผลิตได้ 9,750 ตันในปี 2536 ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 163,000 ตันในปี 2556 ทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศผู้ผลิตพริกไทยรายใหญ่ของอาเซียนและของโลกหรือมีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 ของปริมาณผลผลิตในอาเซียน รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซียมีสัดส่วนร้อยละ 31 ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียนผลิตได้เพียงเล็กน้อย
                      ผลผลิตพริกไทยของอาเซียนมีการส่งออกถึงร้อยละ 74 เวียดนามนับได้ว่าได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการส่งออกพริกไทยของอาเซียนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี 2556 มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 62.54 ของการส่งออกพริกไทยของอาเซียน
                      สำหรับประเทศไทยพื้นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวมีไม่มากนัก ในปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวพริกไทย 19,700 ไร่ และมีผลผลิต 12,952 ตัน อย่างไรก็ตามในปี 2556 พบว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวได้ลดลงเหลือ 5,206 ไร่ และมีผลผลิตเพียง 2,791 ตัน พริกไทยจึงเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกหดตัวในประเทศไทย จากที่เคยเป็นผู้ส่งออกจำนวน 6,156 ตัน ในปี 2535 กลับเป็นว่าในปี 2556 ประเทศไทยได้เป็นผู้นำเข้าพริกไทยถึง 2,538 ตัน
                      การเป็นประชาคมอาเซียน ได้มีข้อตกลงในการลดภาษีพริกไทยของทุกประเทศลงเป็นศูนย์นับจากปลายปี 2558 เป็นต้นมา จึงเป็นโอกาสดีของประเทศเวียดนามและเกษตรกรสวนพริกไทยชาวเวียดนามที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า
———————–
(ทำกินถิ่นอาเซียน : เวียดนามผู้นำส่งออก ‘พริกไทย’ ในอาเซียน : โดย … รศ.สมพร อิศวิลานนท์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s