แจงสี่เบี้ย : สวพ.4 ชูวังน้ำเขียวแหล่งโอโซนต้นน้ำผลิตพืช ผักอินทรีย์ป้อนตลาด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/210512

227832

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

อำเภอวังน้ำเขียว เป็นแหล่งต้นน้ำผลิตพืชอาหารอีกพื้นที่หนึ่ง เกษตรกรในพื้นที่มีจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จึงเน้นทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ต้นน้ำสะอาดปลอดภัย เพราะเห็นว่าการใช้สารเคมีเป็นการทำลายดินและทำลายตัวเอง

หนึ่งในเกษตรกรที่ผลิตพืชผักอินทรีย์ป้อนตลาด คือ คุณอำนาจ หมายยอดกลาง ซึ่งเดิมเป็นชาว อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา แต่มาซื้อที่ อ.วังน้ำเขียว ตั้งแต่ปี 2536 และเป็นผู้ริเริ่มการทำเกษตรอินทรีย์โดยเริ่มทำในครอบครัวก่อน แล้วจึงชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมกันและก่อตั้งกลุ่ม ช่วงแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ และยังได้งบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จนกระทั่งรวมตัวกันตั้งเป็นสหกรณ์ตั้งแต่ ปี 2543 และพัฒนาการปลูกผักปลอดสารพิษจนสามารถขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม ในนามโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2552 และเริ่มขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นรายเดี่ยวตั้งแต่ปี 2555 จากกรมวิชาการเกษตร

นอกจากนี้ กรมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ยังให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ทุกขั้นตอน การทำปุ๋ยหมักและการจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก

แม้ในช่วงเริ่มแรก ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จักผักปลอดสารหรือผักอินทรีย์ ประกอบกับการผลิตผักไม่สวย ยังไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากดินยังไม่ดี ทำให้ช่วง 3-4 ปีแรก เกษตรกรขาดทุน แต่หลังจากมีการปรับปรุงดินจนมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตดีขึ้น และมีการพัฒนาเรื่อยมา รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ทำให้ผู้บริโภครู้จักกลุ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมีการจำหน่ายผลิตผลไปยังตลาดในกรุงเทพฯโดยผ่านร้านค้าต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปกว่า 30 ราย รวมทั้งปีขายผลผลิตได้กว่า 170 ตัน และอนาคตคาดว่าผลผลิตจะขยายตลาดมาสู่ตลาดท้องถิ่นของตนเอง ตามแนวคิดเกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียวในเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักบ้านเกิด เปิดตลาดอินทรีย์ วิถีพอเพียง ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s