แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151207/218113.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

                      รวดเร็ว ทันสถานการณ์ กรณีสื่อนอกกล่าวหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่เพื่อส่งออกไทยเอาเปรียบต่างด้าว “พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบการ 6 บริษัทที่ถูกพาดพิง เพื่อร่วมกันชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงในทันทีที่มีข่าว รวมถึงร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกรณีนี้ “กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกำหนด แต่อย่างใด”
                      แต่การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายจัดการ อาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะใช้ภาษาต่างกัน เช่นกรณีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ทางผู้ประกอบการจะช่วยอำนวยความสะดวกจึงต้องนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของลูกจ้างไปติดต่อกับทางราชการหลายวัน ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างเข้าใจว่าถูกนายจ้างยึดเอกสารไว้ หรือในกรณีการหักเงินสมทบ 5% ส่งกองทุนประกันสังคม การใช้สิทธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อจ่ายเงินครบ 3 เดือนในกรณีเจ็บป่วย
                      อย่างไรก็ตาม หากมีการเจ็บป่วยของลูกจ้างนายจ้างก็ดูแลอย่างใกล้ชิด แม้จะยังไม่มีสิทธิทางประกันสังคม และหากประสบอันตรายจากการทำงานก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนได้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน จะเห็นได้ว่าการดูแล “สิทธิแรงงาน” นั้น ชัดเจนว่า ไม่แตกต่างจากลูกจ้างไทยบนพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในการจ้างงานด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s