งานคือเงิน 21/05/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/623178

โดย หมึกเขียว 21 พ.ค. 2559 05:01

 

ความท้อแท้และขลาดกลัวต่อปัญหาคือศัตรูของความสำเร็จในชีวิต

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้ คนกล้าและอดทนฟันฝ่าทุกอุปสรรค เลือกจับจองกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการรับรองของ ก.พ. สอบถามและสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5502 ดูรายละเอียดที่ http://www. socadmin.tu.ac.th/th/index.php ถึง 23 พ.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง เภสัชกรรม สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9662 ถึง 23 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ ทำงานเป็นทีมได้ (หากมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 25 พ.ค.นี้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับ เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พาณิชยการ บริหารธุรกิจ สมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ถึง 25 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ มาตรฐาน สัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา และการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความสามารถในการให้บริการ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ/ช่างสังเกตและมีความรับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดี สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สมัครที่ http://www.hrm.chula. ac.th/recruitmentonline สอบถามรายละเอียดที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 25 พ.ค.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงานได้, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง และมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 27 พ.ค.นี้

วิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิชาสังคมศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกวิชาสังคมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น) สมัครที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในพระบรม มหาราชวัง พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 สอบถามโทร.0-2221-8791 ถึง 31 พ.ค.นี้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบ เพื่อเจรจาต่อรองในการบอกรับ และ/หรือการเป็นสมาชิกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกับสำนักพิมพ์ ตัวแทน จำหน่าย และ ผู้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ในรูปแบบต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน การแสวงหาแหล่ง ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาความต้องการผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องกับนโยบายการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย, นักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) วุฒิ ปริญญาโท ด้าน สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีทักษะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนและบูรณาการเทคโนโลยีใหม่สำหรับการให้บริการห้องสมุด มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีมาก สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สอบถามโทร.0-2942-8636 ต่อ 408, 413, 0-2561-1369 รับถึง 31 พ.ค.นี้

หมึกเขียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s