ป.ป.ช.ใหม่คล้ายเดิม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160523/228159.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
ป.ป.ช.ใหม่คล้ายเดิม

มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : ป.ป.ช.ใหม่คล้ายเดิม : โดย…สำนักข่าวเนชั่น

                    การกำจัดทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นจุดขายของทุกรัฐบาลที่ผ่านๆ มา แม้ว่าจะไม่สามารถมีรัฐบาลใดที่ได้ชื่อว่าทำภารกิจนี้ได้ลุล่วง เพราะในทุกอณูของประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยช่องโหว่จนปัญหานี้ลุกลามกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมาจึงบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” หรือ ป.ป.ช. ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทั้งตามจับ ป้องปราม และสร้างจิตสำนึก  แต่หลายๆ ครั้งก็ถูกครหาว่าเป็นเครื่องมือเพื่อนำมาเล่นงานทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้าม
                    ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ก็มีพิมพ์เขียวเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นกัน และพวกเขาก็ได้วางรูปแบบของ ป.ป.ช. เพื่อให้เอือต่อภารกิจปราบทุจริตในแบบของพวกเขาเช่นกัน
                    โดย ป.ป.ช. ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะนำไปลงประชามตินี้จะมี 9 คน คล้ายกับที่ผ่านๆ มา แต่วาระการดำรงตำแหน่งนั้นมีเพียง 7 ปี มิใช่ 9 ปีเช่นเดียวกับที่ผ่านมาอีกแล้ว
                    สำหรับอำนาจและหน้าที่ของ ป.ป.ช. จะประกอบด้วย การไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                    นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                    รวมถึงการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย
                    ทั้งนี้ อำนาจของ ป.ป.ช.นั้น เป็นอำนาจในลักษณะคล้ายคลึงกับ “อัยการ” กล่าวคือ ไม่ได้มีอำนาจชี้ “ผิด-ถูก-เป็น-ตาย” อย่างชัดเจนหากแต่ต้องทำสำนวนเสนอต่อศาลให้เป็นผู้พิจารณา โดยหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็ให้ทำเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนหากเป็นข้าราชการก็ให้ส่งเรื่องต่อศาลยุติธรรม
                    อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าพวกเขาจะเป็นยักษ์ไม่มีกระบองเสียทีเดียว เนื่องจากหาก ป.ป.ช.ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แล้วศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ก็ให้ผู้ถูกกล่าวหายุติการปฏิบัติหน้าที่
                    ทั้งนี้ หากกรรมการ ป.ป.ช.ถูกตั้งข้อสงสัยว่าทำทุจริต ให้ ส.ส. หรือ ส.ว. เข้าชื่อขอให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งผู้ไต่สวนอิสระ จากผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเป็นกลางทางการเมือง มาทำหน้าที่ไต่สวนกรรมการ ป.ป.ช.
                    ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นอกจากวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว อำนาจอื่นๆ ของ ป.ป.ช.แทบจะไม่ต่างจากของเดิมเลย
——————-
(มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : ป.ป.ช.ใหม่คล้ายเดิม : โดย…สำนักข่าวเนชั่น)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s