งานคือเงิน 11/06/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 11 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/635812

 

คนที่ยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ลองพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหา เท่ากับปิดโอกาสที่จะก้าวเดินสู่ความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย สายภาษา หรือ ภาษาศาสตร์ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นเกียรตินิยม ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.75 มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมี proceeding ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิคัดกรองผลงาน ตั้งแต่ พ.ศ.2556–ปัจจุบัน โดยผลงานนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th  และสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 15 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทาง บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่, นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สำนักวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver/KompooZer ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี, ผู้ช่วยช่างพับ ช่างปฏิบัติการ 2 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการใช้เครื่องพับเบื้องต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ ช่างปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการใช้เครื่องเบื้องต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ช่างวาดรูปแบบฟิล์ม 1 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพิมพ์ และ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือ แม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือ แม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี, พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ 1 อัตรา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน การพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน การพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้เรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ในงานก่อนพิมพ์อย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบงานพิมพ์ จัดประกอบหน้า ตกแต่งภาพ แยกสีภาพ สามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์ได้ หรือมีความรู้ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้เครื่องพิมพ์ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ หรือ มีความรู้ด้านงานหลังพิมพ์ การทำเล่มสิ่งพิมพ์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ใช้ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 17 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หมวด วิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ เน้นประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต้องมีงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น มีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ถึง 17 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เสมอ สามารถทำงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225, 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 20 มิ.ย.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อายุ 18–35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ หลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (การสอนภาษาอังกฤษ) และ มีวุฒิปริญญาตรี ทาง การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือ TOEFL (paper– based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, computer–based ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน, (internet–based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนนขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ถึง 20 มิ.ย.นี้

กรมที่ดิน รับ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 36 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 18 อัตรา (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 4 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ วิศวกรรมโยธา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ., นักวิชาการ แผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือภูมิศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dol.job.thai.com  ถึง 23 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ (มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 รับถึง 24 มิ.ย.นี้

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s