งานคือเงิน 25/06/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 25 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/646094

 

ขอเพียงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา อนาคตที่สดใสรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 14008, 41003, 41006 ถึง 27 มิ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 50 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ การเงินและการธนาคาร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 12 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง การเกษตร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ธุรกิจเกษตร หรือ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ทาง ช่างภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยศิลป์ หรือ ออกแบบ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ นิเทศศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง ช่างภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ทาง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือโสตทัศนศึกษา, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 65 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือ ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่จากกรมแผนที่ทหารบก หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ สำรวจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ หรือ การก่อสร้าง, พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 15 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เลขานุการ การเลขานุการ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพณิชยการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ หรือ การเงินและการธนาคาร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพณิชยการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การเงิน หรือ การเงินและการธนาคาร, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พาณิชยการ การบัญชี เลขานุการ หรือ การขาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ ทาง การบัญชี การเลขานุการ หรือ การขาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ หรือ การบริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี พณิชยการ บริหารธุรกิจ การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การตลาด หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ การบริหารทั่วไป สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http:// ksb.bangkok.go.th หรือที่ http://www. bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2559 สอบถามกองสรรหาบุคคล โทร.0-2225-6894 รับถึง 29 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Suite และ Computer Aided Design (CAD), นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานธุรการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลและสรุปผล มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ปฏิบัติงานอย่างดี สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.pd.su. ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 ถึง 30 มิ.ย.นี้

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานช่างพิมพ์ออฟเซต 1 สี 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาง การพิมพ์ ช่างพิมพ์ หรือ ช่างกลโรงงาน หากไม่มีวุฒิการศึกษาการพิมพ์ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 สี ไม่น้อยกว่า 2 ปี, พนักงานช่างพิมพ์ออฟเซต 4 สี 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีวุฒิการศึกษาการพิมพ์ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 สี ไม่น้อยกว่า 5 ปี, พนักงานช่างพิมพ์ดิจิตอล 1 อัตรา อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ดิจิตอล มีความรู้หรือความสามารถใช้เครื่อง CTP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาการพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ดาวน์โหลดใบสมัครที่ facebook/โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และสมัครที่ฝ่ายบุคคลและบริหารธุรการ ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3104 (-06) ต่อ 2224 หรือ 2218 รับถึง 30 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s