ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225669

การศึกษา,แวดวงแรงงาน,ประชารัฐ,อันตราย

การศึกษา-สาธารณสุข  :  11 เม.ย. 2559

ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

แวดวงแรงงาน : ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

                    วันก่อน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน กทม. นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เล่าว่า พล.อ.ศิริชัย เน้นย้ำภายใต้รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นและจริงจังอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานเอง
                    ภายใต้เนวคิด “การปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี” ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาเปรียบเทียบสถิติย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามความร้ายแรง พบว่า อัตราการประสบอันตรายในทุกกรณีจากปี 2556 (ต.ค.55-ม.ค.56) มีอัตรา 4.4 ต่อ 1,000 คน ในปี 2559 (ต.ค.58- ม.ค.59) มีอัตราลดลงเหลือ 3.3 และเมื่อดูอัตราการประสบอันตราบร้ายแรง พบว่า ในปี 2556 มีอัตรา 1.28 ต่อ 1,000 คน ในปี 2559 ลดลงเหลือเพียง 0.97 และในกรณีเสียชีวิต ต่อ 1 แสนคน ในปี 2556 มีอัตรา 2.48 ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1.90 เท่านั้น
                    ทั้งยังได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วย กรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เมื่อปลายเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s