แวดวงแรงงาน : May Day

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/226843

แวดวงแรงงาน,การศึกษา,MAY DAY

การศึกษา-สาธารณสุข  :  2 พ.ค. 2559

แวดวงแรงงาน : MAY DAY

แวดวงแรงงาน : May Day

                    1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงาน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนานาประเทศกำหนดขึ้น เรียกว่า “May Day” เพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ เพราะด้วยพลังของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในทุกกระบวนการผลิตมีความสำคัญต่อภาคการผลิตและบริการ เป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นกลไกสำคัญที่จะชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การจัดงานในวันแรงงานของทุกปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน
                    รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานแล้ว ผู้ใช้แรงงานเองจะต้องทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิและรักศักดิ์ศรีของตนด้วย จึงได้ผลักดันนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนทำงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการทำงานในทุกด้าน ทั้ง ด้านการมีงานทำ มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงานทำ/ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตแรงงาน (Labour Productivity)/ ด้านการดูแลสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยใช้ความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตามกระบวนการ “แรงงานสัมพันธ์” ที่ดี รวมทั้ง ด้านการประกันสังคม มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในหลายประการ สำหรับในปี 2559 ได้จัดงานไปเมื่อ 1 พฤษภาคม เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพัฒนา พาชาติมั่นคง ดำรง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพิธีทางศาสนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและพิธีเปิดงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในหน้าที่และผลงานของตนเองและรักษาเกียรติยศที่สร้างขึ้นมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพัฒนาฝีมือตนเองให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามระดับฝีมือด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s