งานคือเงิน 15/07/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 15 ก.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/663586

 

เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตมีเสมอ สำหรับคนขยันที่ไม่ยอมถอดใจกับอุปสรรค และปัญหา

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต และอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับ อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก (สถ.ด.) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สถ.บ.) และปริญญาโท (สถ.ม.) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาโท (สถ.ม.) และปริญญาตรี (สถ.บ.) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาสถาปนิกให้การรับรองในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (หากมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7520-1715 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับถึง 15 ก.ค.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือ ประกาศ-นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือ วุฒิที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09-5207-2840 ถึง 15 ก.ค.นี้

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ประจำโครงการจีนศึกษา 2 อัตรา, อาจารย์ประจำโครงการไทยศึกษา 1 อัตรา และ อาจารย์ประจำโครงการอินเดียศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 โทร. 0-2613-3701 รับถึง 22 ก.ค.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สนใจสมัครทางเว็บไซต์ของคณะพาณิชย์ฯ ที่ www.tbs.tu.ac.th กรอกรายละเอียดการสมัครงานในหัวข้อ Apply Online หรือ TBS Job เลือกหัวข้อ สมัครงาน Online สอบถามโทร. 0-2612-2253 รับถึง 24 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point และสามารถใช้ Internet ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิต นักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 25 ก.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับ เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 8 อัตรา, สังกัดกองควบคุมวัตถุเสพติด 3 อัตรา, สังกัดกองแผนงานและวิชาการ 3 อัตรา, สังกัดกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 5 อัตรา, สังกัดสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 10 อัตรา, สังกัดด่านอาหารและยา 5 อัตรา, สังกัดสำนักยา 22 อัตรา และ สังกัดสำนักอาหาร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda. moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ถึง 25 ก.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำวิจัยสาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมืองข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL (PBL) ขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 600 คะแนน ต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สอบถามและสมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589 หรือ 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 26 ก.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ วุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 29 ก.ค.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 29 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชา วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 รับถึง 31 ก.ค.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 31 ก.ค.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s