จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 618

จอดป้ายเทคโนฯ

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ปรับสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มใหม่ อิงหลักมาตรฐานสากลและส่งมอบสัญญาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 5,960 คู่สัญญา โดยยึดหลักความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม…ณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับยกระดับมาตรฐานสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งให้เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้ปรับปรุงสัญญาโดยใช้หลักการสากลของ UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีประเทศสมาชิก รวม 63 ประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินโครงการคอนแทร็กต์ฟาร์มที่ดี ในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของคู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา การต่อ และเลิกสัญญา การจัดการในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการละเมิดสัญญาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใส

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ครบรอบ 10 ปี แห่งการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ของสยามคูโบต้า ชูจุดเด่นในการให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจ ภายใต้สโลแกน สินเชื่อคู่คิด เคียงข้างชีวิตเกษตรกรไทย สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บริการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดแคมเปญพิเศษขอบคุณลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี…สุขศรี ปัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้บริการที่เข้าใจลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าเกษตรกรที่ให้ความไว้ใจใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัท มากกว่า 350,000 ราย ทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้มีลูกค้าที่ผ่อนชำระครบและสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินค้าแล้ว กว่า 170,000 ราย

อนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศก.1) เผย ผลพยากรณ์ไม้ผลภาคเหนือ ลิ้นจี่ และลำไย ปี 59 ใน 8 จังหวัด คาด ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ลำไย คาดว่าจะมีผลผลิต ประมาณ 619,498 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 14 ลิ้นจี่ ผลผลิตรวมประมาณ 48,348 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4

บูรณาการ

นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อีกทั้งร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบ บวร+ชุมชนสู่หลักปฏิบัติ โดยยึดฐานทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างความเชี่ยวชาญแก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกรตำบลหนองผือ ตำบลเมืองสรวง ที่หน้าอาคารหอประชุมอำเภอเมืองสรวง มี นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง กล่าวรายงาน อำเภอเมืองสรวงจัดทำโครงการที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จำนวน 294,000 กิโลกรัม เกษตรกร 3,855 ครัวเรือน สามารถปลูกได้ในพื้นที่ 42,000 ไร่ หรือเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองสรวง ที่มีนาข้าว ประมาณ 80,000 ไร่

ฝึกเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม และมีความรู้ในการเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษาต่อการเป็นผู้นำที่ดีและถูกต้องตามขั้นตอนทางพิธีการ โดยมี รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s