‘เกษตรฯ’เริ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของ’ในหลวง’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/229999

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559, 16.05 น.

11 ส.ค.59 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประทานไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ และปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก รวมถึงต้องการให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อให้แนวทางพระราชดำริดังกล่าวไปสู่ประชาชนจริงๆ ไม่เป็นเพียงการอบรมเท่านั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 7 หมื่นราย ใน 882 อำเภอ อำเภอละ 80 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอ กระจายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน พร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวออกไปสู่การปฏิบัติจริง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยได้คัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฯ ละ 80 ราย ใน 882 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เกินเป้าหมาย 7 หมื่นรายตามที่ตั้งไว้

สำหรับการขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้นำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจก รรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ได้ต่อไป โดยเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบในการประกอบอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้ สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) สำรวจเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 80 ราย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในการจัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลงต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s