งานคือเงิน 20/08/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 20 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/694937

 

ความขยัน และอดทน คือกุญแจสำคัญของการก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้คนไม่ยอมแพ้ สามารถเดินถึงเส้นชัยในเร็ววัน และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร (ปฏิบัติงาน ณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (หากเป็นสาขาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างน้อย 1 ปี) มีความรู้ความ สามารถในกระบวนการทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล หรือระบบปรับอากาศ มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี, เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงงานสัตว์เล็ก วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือ การบริหารธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การเงิน การบัญชี หรือการธนาคาร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างดี มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ สมัครทาง http://www.hrm.chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 23 ส.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริหารกายภาพ กลุ่มงานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในงานได้ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่ http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 23 ส.ค.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th หรือที่ http://job.mnre.go.th ถึง 28 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, กลุ่มงานดุริยางค์สากล ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, ดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, คีตศิลปิน (นักร้อง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา ท่องเที่ยว เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ ระหว่าง 22-30 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังกัดกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี รับ สถาปนิก 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หากสามารถเขียนแบบ ประเมินราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างได้ หรือมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ส.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี สามารถศึกษาและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากเป็นสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ตรวจสอบ วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โครงการ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัย แนะนำฝึกอบรม ตรวจวัดภาพแวดล้อมการทำงาน วิเคราะห์การประสบอันตราย รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงาน เป็นต้น ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.bsru. ac.th และสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถาม โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 ถึง 30 ส.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษารัสเซีย วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย ภาษาศาสตร์ การสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปลและล่าม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th และไปที่รับสมัครงาน รับถึง 31 ส.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคม ศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพ สาธารณสุข นโยบาย สวัสดิการ และระบบสุขภาพ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ระดับดี หรือดีมาก มีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีผลงานตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครโดยส่งเอกสารและหลักฐาน Electronic File ที่ระบุในข้อ 4 ผ่านทางอีเมล ที่นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล Email : society.health.hr@gmail. com สอบถามที่ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ โทร.0-2800-2841 (-69) ต่อ 1233 ถึง 31 ส.ค.นี้รับถึง 31 ส.ค.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษา หรือ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอนเคมี) ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาที่ไม่เกิน 2 ปี โดย TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต! เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ถึง 31 ส.ค.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s