งานคือเงิน 31/08/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 31 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/706240

 

ความขยัน และอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาไม่มีวันสูญเปล่า

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จในเร็ววัน ส่วนที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนมาได้เช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง มีความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Innovation) หรือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) ที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development:ESD) มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน–พูด–ฟัง–เขียน) ระดับดีมาก สนใจติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0-2800-2840 (-60) ต่อ 1006 ถึง 31 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์เอเชีย ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา ประวัติศาสตร์และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้องกำลังทำวิทยานิพนธ์ปีสุดท้าย โดยมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์โดยมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีงานวิจัยหรือบทความวิชาการต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา (ต้องสำเนาตัวอย่างงานวิจัยหรือบทความวิชาการส่งพร้อมใบสมัคร), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกสาขา ยกเว้นประวัติศาสตร์ไทย ทั้งสองตำแหน่งต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.arts.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 ถึง 5 ก.ย.นี้

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ขยายเวลารับ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 6 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7 มีความรู้ความสามารถด้าน Computer Language อย่างน้อย 2 ภาษา XML PHP มีความรู้ความชำนาญ DBMS, SDLC, SQL Statement Structure S stem Design Programing MySQL มีความรู้ด้านบริหารจัดการ งานวิเคราะห์ ออกแบบ Testing Program แก้ไขระบบโปรแกรม และการควบคุมงานระดับ Project มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป โดยต้องผ่านการบริหารมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ควรผ่านการเขียน พัฒนาโปรแกรมมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 งาน และทำงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (หากมีผลงานนำเสนอจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3–5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สังคมทุกสาขา ได้แก่ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การจัดการ การบัญชี การศึกษา จิตวิทยา อักษรศาสตร์ เป็นต้น (หากจบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างดี, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3–5 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ Hardware Network & Security และ E–mail มีความรู้ด้าน Infrastructure It และ Routing Protocol ต่างๆ มีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch สามารถเขียนแผน/โครงการ Project base, Project Management จัดทำคู่มือเอกสารและรายงานต่างๆได้ มีความสามารถ ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3–5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง การเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) Internet และโปรแกรมประมวลผลทางด้านการเงิน การบัญชี อย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีงบดุลจะพิจารณา เป็นพิเศษ) สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรณีได้รับคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินค้ำประกันจำนวน 200,000 บาท ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน, หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย เพศหญิง อายุ 30–50 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางการพยาบาล การศึกษา สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภา กาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 47 ปี ในรายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับ บัญชาให้มาสมัครสอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet อย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับงานนักศึกษา การบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 08-9938-9155 หรือสมัครทางออนไลน์ที่ http://jobtrc.redcross.or.th 5 ก.ย.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBL) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หากมีคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 คะแนนต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2329- 8000 (-99) ต่อ 3589, 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 5 ก.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านงานนโยบายและแผน การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 ถึง 7 ก.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สัตวศาสตร์ (Animal Science) เน้นงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สัตวศาสตร์ (Animal Science) เน้นงาน วิจัยทางด้านสัตว์ปีก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329- 8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 ถึง 14 ก.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s