อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010659&srcday=2016-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 624

จอดป้ายเทคโนฯ

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด

โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนพัฒนา Young Smart Farmer แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการเครือข่าย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ Young Smart Farmer

วัชระ สิงโตทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 ได้เตรียมสารเร่งซุปเปอร์ พด. สูตรต่างๆ ออกแจกจ่าย อาทิ พด.1 ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก 500 ซอง พด.2 ใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 1,100 ซอง พด.3 จุลินทรีย์ป้องกันหรือยับยั้งการเจริญเติบโตโรครากเน่าและโรคโคนเน่าของพืช 1,200 ซอง พด.6 ใช้ผลิตสารทำความสะอาดคอกสัตว์ ลดกลิ่นเหม็นตามท่อน้ำและบำบัดน้ำเสีย 900 ซอง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 1,400 ซอง และหญ้าแฝก 200,000 ต้น ผู้สนใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (056) 881-243

ปนัดดา ชื่นอยู่ กำนัน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จากกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านทาง นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3,209,613 บาท การดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของที่ประชุมประชาคม ด้วยการจัดทำศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน

สมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา แจ้งว่า จังหวัดพังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเปิดฤดูกาลผลิตใหม่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจัดตั้งขึ้น อำเภอละ 1 ศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เน้นลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการสร้างอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปักษ์ 623 ลงเรื่องข้าวอินทรีย์และสวนผสมแบบพอเพียง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หน้า 54 ลงที่อยู่และเบอร์โทร. ผิด ที่ถูกต้องคือ เลขที่ 246 หมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร. (085) 634-2273

ทัศนศึกษาอินโดฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ขวาสุด) ประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน 10 นำเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 10 จำนวน 3 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเป็น อันดับ 2 ของโลก เพื่อเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเหมือง ของ บมจ. บ้านปู ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างฝายเก็บกักน้ำ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย (ขนอม) ลงพื้นที่ โดยร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สร้างฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำไว้บริโภค อุปโภค สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลควนทอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างฝาย ไม้ไผ่ และกระสอบทราย เพื่อวางเป็นแนวกั้นน้ำ ณ หมู่บ้านธารทอง ห้วยคลองธง หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนาสภาสาเกตนคร

ดร. อุปกรณ์ ดีเสมอ รองประธานคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสภาสาเกตนครสู่การขับเคลื่อน เมืองเกษตรพามี อยู่ดี มีแฮง (ร้อยคน ร้อยองค์กรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสาเกตนครสู่ความยั่งยืน) ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s