เลาะรั้วเกษตร : การเกษตรของพระราชา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/241970

281225166

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีผู้ถวายสมัญญานามว่า “กษัตริย์เกษตร” ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ รอบรู้เกี่ยวกับการเกษตรแทบจะทุกด้าน และทรงตระหนักดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนชาวไทยกว่าค่อนประเทศเป็นเกษตรกร ทรงพยายามพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยโครงการพระราชดำริต่างๆ กว่า 4,300 โครงการ แม้ทรงพระอาการประชวรก็ยังทรงงาน และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรอยู่เสมอ จวบจนพระวรกายไม่เอื้ออำนวย และเสด็จสวรรคตในที่สุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมายังความอาดูรให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

หากไล่เลียงพระราชดำริต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งที่เป็นโครงการ และไม่ใช่โครงการแต่เป็นพระราชดำริที่พสกนิกรนำไปใช้ประโยชน์ เป็นอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องบอกว่ามีมากมายนับไม่ถ้วน เริ่มจากพระราชดำริในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงแทนการปลูกฝิ่น ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เมืองหนาว รวมทั้งกาแฟอาราบิก้าและไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ปลูก ยังทรงส่งเสริมด้านการตลาดด้วย เราจึงได้รู้จัก ผลิตภัณฑ์ดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่มีคุณภาพและหลากหลายได้เห็นไม้ผลสดๆ ทั้งสตรอเบอร์รี่ ท้อ พลับ อะโวคาโด มะคาเดเมีย แพสชั่นฟรุต มะเดื่อฝรั่ง กีวี

คนไทยทางใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสประสบปัญหาดินพรุ คือพื้นที่ฉ่ำน้ำ เป็นกรดกำมะถัน และเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถจะปลูกพืชได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงหาทางแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิกุลทอง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อหาทางศึกษาวิจัยแก้ไขปรับปรุงดินพรุ ให้สามารถปลูกพืชได้ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย

เมื่อทรงครองราชย์ใหม่ๆ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด มีราษฎรกราบบังคมทูลถึงความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำเพาะปลูก จึงเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการทรงคิดค้นวิธีการทำฝนเทียม และทรงประสบความสำเร็จ จนปัจจุบันหน่วยงานทำฝนเทียมได้รับการสถาปนาเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ทำฝนบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ประสบความแห้งแล้ง

ปลานิล เป็นปลาที่ใช้เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักดีมานานหลายสิบปี แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตจะทราบว่า ปลานิลเป็นปลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในปี 2494 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงจาก FAO มาเลี้ยงในสระน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นปลาน้ำจืด เลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และต่อมาในปี 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศนี้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านของตน เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นับแต่นั้นมาปลาหมอเทศได้กลายเป็นปลาที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักคุ้นเคย

ในปี 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต(ในขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎ ราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศ จำนวน 50 ตัวแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลี้ยงไว้ที่บ่อปลาสวนจิตรลดา ปรากฏว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์รวดเร็วมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า“ปลานิล” พร้อมกับได้พระราชทานให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์กระจายสู่ราษฎรทั่วประเทศปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตปลานิลได้ปีละกว่า 2 แสนตันสร้างรายได้ให้ราษฎรนับล้านครอบครัว และทำให้คนทุกระดับมีอาหารโปรตีนบริโภค

ในพระราชวังสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้ทรงทำการเกษตรที่หลากหลาย มีทั้งแปลงนาข้าว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวเข้าไปปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูกพืชไร่ทั้งข้าวโพด ถั่วชนิดต่าง ๆ พืชผัก มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีโรงเลี้ยงโคนม และโรงงานผลิตนมพร้อมดื่ม นมผง และนมอัดเม็ด มีโรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงเพาะเห็ดหลินจือ โรงทำกระดาษสา ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมทางการเกษตรทั้งสิ้น

และนี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิด ที่ได้กล่าวถึงการเกษตรอันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มิใช่แต่เพียงพระราชดำริเท่านั้น พระองค์ท่านยังทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองด้วย

ยังมีการเกษตรที่ทรงริเริ่มไว้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงโคนม การปลูกหญ้าแฝก การแกล้งดิน แก้มลิง ไบโอดีเซล ธนาคารโคกระบือ ธนาคารข้าว การสหกรณ์ เขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น่าจะได้รวบรวมโครงการพระราชดำริ และการเกษตรซึ่งเป็นพระราชดำริต่างๆ นี้ไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเยาวชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาหาความรู้ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และหาคำตอบว่าทำไมพระองค์ท่านจึงได้รับการถวายสมัญญานามว่า “กษัตริย์เกษตร”

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s