ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนตุลาคม 2556

Jubilee KU 23

2506-2556

ฉบับเดือน ตุลาคม 2556 ฉบับ ต้อนรับ วันปิยะมหาราช (23)  และ วันออกพรรษา (19)

งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

    งาน 50 ปี KU.23 วันที่ 23 มิถุนายน 2556

คนเกิดเดือนกันยา 

เห็นหลังไม่เห็นหน้าคือ ดร.บุญวงศ์ 

เห็นหน้าทีมงาน DJ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกคน

วัน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอๆ นี่ก็เกือบหมดปี 56 อีกแล้วเหลืออีกเพียง 2 เดือนก็จะขึ้นปีใหม่กันอีกแล้ว อายุเราเพิ่มขึ้นแต่เวลาที่เหลืออยู่ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ก่อนอื่นขอนำข่าวดีเกี่ยวกับ มก.ของเรากันครับ

มก.อันดับโลก*ประมาณกลางปี พ.ศ.2556 สำนักจัดอันดับ QS (Quacquarelli Symonds) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสำนัก ที่ Wikipedia ให้การยอมรับในเรื่องมาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ประกาศผลการจัดอันดับ ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (Agriculture and Forestry) ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ถูกวางเอาไว้ที่อันดับ 33 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกสาขาเกษตรศาสตร์ ในความหมายของสำนักจัดอันดับ QS รวมถึงสาขาเกษตร วิทยาการอาหาร ประมง สัตวแพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร วิศวกรรมศาสตร์เกษตร และสาขาอื่นๆ ในเครือ เป็นการมองผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวมของหน่วยวิชาการในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของ มก. ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งคือ ผลการสำรวจโดย QSครั้งนี้ เป็นการชี้ว่า ในบรรดาสาขาวิชาการของระบบมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ของ มก. เป็นสาขาวิชาที่มีอันดับสูงสุดในเวทีโลก! มองทั่วทั้งทวีปเอเชีย มก. ติดอยู่อันดับที่ 3 รองจากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 17 และมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University) อันดับที่ 19 ทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น ที่เป็นที่ยอมรับโดยคนญี่ปุ่นเอง และประชาคมวิชาการนานาชาติ

ในการจัดอันดับ มีการประมวลตัวชี้วัดหลายมิติ ไม่ได้ใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ให้สัดส่วนน้ำหนักคะแนนอันเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องชื่อเสียงทางวิชาการ (academic reputation) และความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิต (employer reputation) ความบ่อยครั้งของการถูกอ้างอิง (citation per paper) และค่าการอ้างอิงรวม (H-index citations) จากการประมวล มก.อยู่ในกลุ่มอันดับที่ถัดมาจากมหาวิทยาลัยGhent แห่งเบลเยียม มหาวิทยาลัย Guelph ของแคนาดา และอยู่สูงกว่าสถาบันการเกษตรแห่งปารีส หนึ่งตำแหน่ง

การประกาศของสำนัก QS ครั้งนี้ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าประชาคมวิชาการเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของโลก ให้ความยอมรับถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านนี้ ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มก. เป็นสถาบันที่มีความร่วมมือ ร่วมงานกับหน่วยวิชาการ ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และบริการ สนับสนุน มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไทย จนประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้ผลิตส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร อยู่ในตำแหน่งประมาณอันดับ 10-12 ของโลก สูงสุดของเอเชีย เป็นสถาบันที่สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ อดทน นำความรู้ ทักษะไปทำงาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน บรรดาบริษัทข้ามชาติ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน ถ้าต้องการนักวิชาการเกษตร ประมง ป่าไม้ ที่เชี่ยวชาญเรื่องในเขตร้อน ก็มักจะหันมาหาบัณฑิต หรือคณาจารย์จาก มก. และเมื่อไหร่ที่ประชาคมวิชาการกลุ่มเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ต้องการผลผลิต หรือข้อมูลจากงานวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง มก.ก็เป็นแหล่งทรัพยากรวิชาการเกษตรของโลกที่สำคัญแหล่งหนึ่ง

ผลงานรวมในด้านคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา และการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรไทย ไม่เพียงเฉพาะสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทย แต่ได้ช่วยเหลือระบบการเกษตรเขตร้อนทั่วโลก ให้ได้พึ่งพาเทคโนโลยี ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตรจาก มก.ไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง เป็นการยืนยันโดยประชาคมวิชาการเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของโลกว่า มก.เป็นสถาบันวิชาการที่เป็นสมบัติของคนไทย มุ่งทำประโยชน์ให้ผู้คนในประเทศอย่างทุ่มเท อย่างมีมาตรฐานสูง จนในที่สุดผลงานก็ได้สร้างคุณูปการให้กับมนุษยชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็น world class university อย่างแท้จริง

คนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของควรภาคภูมิใจ รัฐควรสนับสนุนด้านทรัพยากรให้ มก. เข้มแข็งทางวิชาการอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้จรรโลงระบบเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ต่อประเทศชาติต่อไป

(ที่มา:มติชนรายวัน 20 ก.ย.2556)

ในภาวะที่ตอนนี้อะไรๆก็ทยอยกันขึ้นราคาก็เลยมีคนเป็นห่วงเพี่อนเราคนหนึ่งที่อุทิศตัวกับงานพัฒนาชนบทโดยทำงานกับ ศ.พนม ตั้งแต่จบจากมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบันก็ยังยึดอุดมคติที่จะช่วยพัฒนาชนบทต่อไปแต่สถานการณ์มันกลับสวนไปในทางตรงกันข้าม ในสภาวะเช่นนี้จึงมีเพื่อนๆคิดจะช่วยให้เพื่อนผู้มีอุดมคตินี้สามารถยืนหยัดที่จะช่วยพัฒนาชนบทต่อไปโดยขอความสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยสั่งซื้อหนังสือเพื่อตัวเองหรือให้ส่งให้ห้องสมุดที่ท่านต้องการหรือบริจาคเป็นเงินตามที่อยู่และบช. ธนาคารที่จะแจ้งให้ทราบคังนี้

รายชื่อหนังสือมีดังนี้

 1. 1. 3 ทศวรรษ แนวคิดวัฒธรรมชุมชน 250บาท 365 หน้า
 2. 2. ศรัทธาพลังชุมชน ไม่รู้ราคา และจำนวนหน้า
 3. 3. เพราะสายรกกูฝังอยู่ที่นี่ 176 หน้า 90 บาท
 4. 4. มองโลกมองสังคม ก้าวต่อไปของประชาชน 74 หน้า 60 บาท
 5. 5. สู่ชีวิตทีดีกว่าร่วมกัน  26 หน้า 25 บาท
 6. 6. ไปให้พ้นสังคมกำพร้า 64 หน้า 35 บาท
 7. 7. จับปลาต้องลงน้ำ 32 หน้า 20 บาท

หนังสือรายการที่1-7 สั่งวื้อในโครงการหนังสือดอกติ้วป่า 53/1 วอยสระโบราณ ต ในเมือง อ เมืองสุรินทร์ 32000 โทร       ( 044) 513562

 1. 8. สดุดีนักสู่ลูกอีสาน 160 หน้า ไม่รู้ราคา
 2. 9. ชีพจร ป่าทามอีสาน ป่าทาทป่าไทย2 170 หน้า ไม่ร้ราคา
 3. 10.ตามรอยบูรพาจารย์ 68 หน้า ไม่รู้ราคา
 4. 11. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย  149 หน้า 230 บาท
 5. 12. นักต่อสู้ผู้เกิดก่อนกาล 36 หน้า ไม่รู้ราคา
 6. 13. เทวศาสตร์ไทอีสาน เพื่อการปลดปล่อย 48 หน้า ไม่รู้ราคา
 7. 14.คืนดิน 67 หน้า  ไม่รู้ราคา

บัญชีธนาคารของเปี๊ยก (บำรุง บุญปัญญา)  ธนาคารกรุงไทย สาขากลางเมือง ขอนแก่น

ชื่อบัญชี บำรุง บุญปัญญา หมายเลขบัญชี บ/ช เลขที่ 445-0-16876-3

ที่อยู่สำหรับติดต่อ     บำรุง บุญปัญญา        686/5 ซอยวุฒาราม(11/3)

ถนน หน้าเมือง ต ในเมือง อ เมือง

ขอนแก่น 40000

เพื่อนหลายคนคงทราบข่าวเรื่องที่รุ่นลูกของรุ่นเราจะผูกสายสัมพันธไมตรีต่อกันกล่าวคือลูกชายของรุ่นเราไปสู่ขอลูกสาวของรุ่นเราจะมีงานฉลองในวันที่ 13 เดือนตุลานี้เป็นลูกสาว ลูกชายใครก็ไปสืบเอาก็แล้วกัน

ขอรายงานเหตุการณ์เดือนกันยายน เดือนนี้มีคนเกิดหลายคนเริ่มจากวันที่ 6 กย.คือ ** บุญชุบ ** วันนี้มาเล่นกีต้าร์ด้วย nine one one หรือ nine eleven 9/11 มีคนเกิด 2 คนคือ ** ดร.ศรัณย์ ** และ ** อ.เปี๊บก-มาลัยวรรณ ** เดือนนี้เลยมี cake วันเกิดพิเศษจาก อ.เปี๊ยก อีก 1 ปอนด์รวมเป็น 3 ปอนด์ อิ่มหนำสำราญกันถ้วนหน้า คนเกิดวันที  18 เป็น ** วันชัย – จ๋อ ** วันที่ 19 เป็นมือกีต้าร์ประจำวง OK ** บุญชุม, ** นอกจาก เค็กแล้วยังมีผัดหมี่ซั่วที่เต็มไปด้วยเนื้อกุ้งกลบจนไม่เห็นเส้นหมี่จาก ** แต- แววไว ** และ ** อ.ปิ๋ว – วิจิตรา ** ผู้ post รูปดอกไม้สวยๆให้สมาชิกชมใน face book อย่างสม่ำเสมอมาพร้อม แหนมตุ้มที่ทำจากเห็ด คนมีอารมณ์ ** ป้อม ** นำน้ำสีแดงใส่เหยือกมา สีแดงสดมากจนคนไม่กล้ากินจน ป้อม เอาน้ำหวานและโซดามาเติมและบอกว่าเป็นน้ำตะลิงปลิงจึงมีคนกล้ากิน  รักษารูปทรงได้เป็นอย่างดีทั้งคู่แต่นานๆถึงได้มาร่วมงานทีคือ ** ดร.บุญวงศ์ ** ที่มีรูป ภูตาน มาฝากใน face book หลายภาพ วันนี้ควงคู่มาพร้อมกับ ** วิไลลักษณ์ ** ที่พอมีคนเห็นใน FB ก็ทักกันมาเกลียวว่ารักษา shape ได้อย่างไร คู่ที่รักษา shape ได้ดีอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของ **  ดร.กฤษฎา และ ดร.วณี ** ปกติจะมาเป็นคู่แต่วันนี้มาเดี่ยวคือ ** แม่หมี- ลัดดา ** ถามหาคู่ซี้ ** เฉิดโฉม **ปรากฎว่าแต่งตัวแล้วขาเป็นเหน็บ(น่าจะตะคิว)เลยตัดสินใจมาเดี่ยว ** ต๋อง – วีรพันธ์ **  กำลังสนุกกับการร้องเพลงมีโทรศัพท์จากเมียบอกบ้านไฟดับจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะลูกสั่งให้รับกลับบ้านบ่ายโมงเลยให้เมียแก้ไขสถานการณ์เอง เดือนนี้ DJ มือ 1 (ไพศาล) แจ้งว่ามาทำหน้าที่ไม่ได้เพราะหมอนัดทำฟัน โชคดีได้ ** ดร.ชาญชัย ** มาทำหน้าที่แทน มี **ดร.สงตราม ** มาเป็นกำลังใจ ส่วนนักดนตรีก็มี สองบุญ คือ ** บุญชุม และ บุญชุบ ** และเกิดเดือนกันยาเหมือนกันมาผลัดกันเล่นกีต้าร์  มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ  E-mail address ดังต่อไปนี้ **ดร.ประสาน วงศ์** ไปได้ที่อยู่ของเพื่อน **มนัส ตนะวัฒนา ** มีที่อยู่ที่ราชบุรีคือ   ผศ. มานะ ตนะวัฒนา

179 หมู 1ต.ดอนกระเบื้อง

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 70120   โทร.032 34 0009  และ 08 5512 9539

และ**พึงพิศ – อิ๊ด – สวัสดิ์ ** ขอแก้ที่อยู่ใหม่ดังนี้  34 ซอยสามัคคี 58/26 ถนนประขาชื่น อ.เมือง นนทบุรี

*เม่น-สุรพล * ขอแก้ E-mail ใหม่เป็น polf29ku23@gmail.com อันเก่ามันไม่ Hot เลยเปลี่ยนมา G string ดีกว่า

และ E mail ของ * วัชร- บู๋อัง * คือ watcharapuri@gmail.com นี่ก็ชอบ G string เหมือนกัน

อย่าลืมเดือนนี้เรามีนัดกันที่ห้องอาหาร สหโภชน์ ในวันอังคารที่22 ตุลาคม 2556  เพราะวันที่ 23 หยุดวันปิยะ

วันชัย  จันทร์ฉาย  รายงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s