เลาะรั้วเกษตร : นายกฯพอใจผลงาน…แต่ข้าราชการ???

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/246260

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

281225166

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จู่โจมเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ชนิดที่บอกให้ทราบล่วงหน้าไม่นาน เพราะไม่ต้องการให้มีการต้อนรับอย่างเอิกเกริก แต่ถึงกระนั้นบิ๊กฉัตร ก็จัดการต้อนรับได้อย่างรวดเร็ว ทั้งห้องประชุม การนำเสนอผลการดำเนินงาน อาหารกลางวัน การจัดพื้นที่ให้นายกฯ ยืนแถลงข่าว ที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต่างก็อยู่กันกระจัดกระจายคนละทิศละทาง มารวมตัวกันได้ทันเวลา ก็แสดงว่ารู้ตัวล่วงหน้านานพอสมควร

การเยี่ยมเยียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้น 1 สัปดาห์ นายกรัฐมนตรีได้จู่โจมไปกระทรวงคมนาคมมาก่อนแล้ว และมีข่าวว่าจะมากระทรวงเกษตรฯ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน แต่ต้องยกเลิกกะทันหัน จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันพุธ วันที่มีการประชุมผู้บริหาร
ของกระทรวง ประจำสัปดาห์อยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยนเยียนก็เพียงจัดอะไรพิเศษขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น..อย่างนี้เรียกว่า….จู่โจมไม่จริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ประกอบด้วย

การแก้ปัญหาภัยแล้ง การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. การปราบปรามสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. 882 ศูนย์ การเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง จำนวน 1.5
ล้านไร่ ที่สามารถจะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้พร้อม ๆ กัน โครงการแผนที่เกษตร Agri Map ปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

พร้อมกันนี้ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี และ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่หน่วยงานต่างๆ เร่งทำกันโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน แล้ววาดฝันว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เท่าเทียมกับอาชีพอื่น จะทำเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้ 14,500 แปลง เพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการ และปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยยึดศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสหกรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อน

ยังมีเรื่องของการแก้ปัญหา IUU ที่เงียบหายไปแล้วจากหน้าหนังสือพิมพ์ การแก้ปัญหานมโรงเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เสริมว่าในปี 2560 จะเน้นการทำเกษตรแปลงใหญ่ ใช้ ศพก. 882 ศูนย์เป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรที่เหมาะสมและยกมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข่าวว่านายกรัฐมนตรีพึงพอใจกับผลงานที่กระทรวงเกษตรฯ รายงาน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม โดยเฉพาะการแก้ปัญหา IUU พร้อมทั้งขอให้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท เกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถทำได้ทั้งในครอบครัว และในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนและในชุมชนก็จำหน่ายได้ รวมทั้งสามารถขยายการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรียังฝากไว้ด้วยว่าข่าวเชิงลบที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ต้องรีบแก้ไข หรือชี้แจงทันทีก่อนที่จะแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง

แต่หลังจากข่าวนายกรัฐมนตรีพอใจและชื่นชมผลงานของกระทรวงเกษตรฯ อยู่ไม่กี่วัน มีคนโพสต์ Key message คือคำพูดประกอบภาพ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ้างอิงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ว่า “ที่ผ่านมา กระทรวงเหมือนคนเป็นอัมพาต รัฐมนตรีคิดได้ สมอง ทำงาน แต่แขนขา คือข้าราชการ ไม่กระดิก ถึงเวลาที่ข้าราชการต้องทำงานกันแล้ว”

มีเสียงตอบโต้มาจากโซเชียลมีเดียทันทีว่า นโยบายปรับเปลี่ยนไม่เว้นแต่ละวัน ผู้บริหารปรับเปลี่ยนทุกปี ทำงานไม่มีวันหยุดจนขนาดนี้แล้วยังกล่าวหากันว่าข้าราชการไม่ทำงานอีกหรือ แล้วผลงานที่เอาไปรายงานนายกฯน่ะใครทำ….”

นายกรัฐมนตรีเตือนแล้วข่าวในโซเชียลมีเดียมันกระจายรวดเร็ว ป่านนี้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จิตตกกันหมดแล้ว

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s