อย่าเบี้ยว

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05116010959&srcday=2016-09-01&search=no

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 630

ฎีกาชาวบ้าน

โอภาส เพ็งเจริญ o-pas@matichon.co.th

อย่าเบี้ยว

คุณโฉมศรี กับคุณจำนูญ เป็นภริยา สามีกัน มีลูกชายด้วยกัน 2 คน

ต่อมาทั้งสองระหองและระแหง ง่องแง่งกัน แล้วที่สุดจึงตัดสินใจหย่าขาดจากกัน

ในการนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ตอนหนึ่งมีความว่า คุณจำนูญตกลงยกบ้าน พร้อมที่ดินที่มีชื่อคุณจำนูญแก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสองคน เมื่อบุตรผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยคุณจำนูญจะไม่จำหน่ายบ้านและที่ดินนั้น

แล้วคุณจำนูญแยกบ้านไป

ต่อมาคุณจำนูญขายที่ดินและบ้านนั้นให้กับคุณจำเรียง

คุณโฉมศรีรู้เข้า ร้องว่า——–(พิมพ์ไม่ได้ มีและเป็นถ้อยคำหยาบคายอยู่ไม่น้อย)

คุณโฉมศรียื่นฟ้องคุณจำนูญและคุณจำเรียงผู้ซื้อเป็นจำเลยต่อศาล ขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อ-ขายบ้านและที่ดินแปลงนั้น ให้ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจดทะเบียนให้บ้านนั้นเป็นของเด็กชายทั้งสอง หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และให้ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 1,030,000 บาท ให้แก่คุณโฉมศรี

คุณจำนูญและคุณจำเรียงให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินระหว่างคุณจำนูญและคุณจำเรียง เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณโฉมศรีหนึ่งในสองส่วน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

คุณโฉมศรี และคุณจำเรียงอุทธรณ์คดี

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนสัญญาซื้อ-ขายที่ดินและบ้าน ระหว่างคุณจำนูญและคุณจำเรียง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ยกอุทธรณ์ของคุณจำเรียง

คุณจำเรียงฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้คุณโฉมศรีฟ้องบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852

นั่นคือ การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป ทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณจำนูญเข้าผูกพันตนทำสัญญากับคุณโฉมศรียอมยกที่ดินและบ้านให้บุตรเมื่อเด็กทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยคุณจำนูญจะไม่ขายบ้านและที่ดินนั้นเด็ดขาด แม้ว่าสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก คือ บุตรทั้งสอง และบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในสัญญายังมิได้แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเงื่อนไขในสัญญาก็ตาม คุณจำนูญก็ยังคงต้องผูกพันตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น จะย้อนมาอ้างสิทธิว่า ที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสหรือไม่อย่างไรไม่ได้ เพราะสิทธิของคุณจำนูญที่มีอยู่เดิมเหนือที่ดินได้ระงับสิ้นไปแล้ว คุณจำนูญจึงได้แต่สิทธิและพันธะหน้าที่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น

เมื่อคุณจำนูญผิดสัญญาไปโอนขายที่ดินนั้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่คุณจำเรียง คุณโฉมศรีในฐานะคู่สัญญา จึงฟ้องบังคับเอากับคุณจำนูญได้ตามสัญญา

ทั้งเมื่อคุณจำเรียงเองที่มาซื้อก็รับรู้ว่า คุณจำนูญได้ยกบ้านแก่บุตรทั้งสองแล้ว ถือว่าคุณจำเรียงได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้บุตรทั้งสองของคุณจำนูญเสียเปรียบ กรณีจึงมีเหตุเพิกถอนการฉ้อฉลระหว่างคุณจำนูญและคุณจำเรียงได้ ตามประมวล มาตรา 237

ที่ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างคุณจำนูญและคุณจำเรียงจึงชอบแล้ว

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้คุณโฉมศรีดำเนินการโอนกรรมสิทธิที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่เด็กชายทั้งสอง เมื่อทั้งสองบรรลุนิติภาวะ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์

เป็นอันว่า บุตรทั้งสองได้ที่ดินและบ้านคืนมาแน่นอน

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3604/2558)

————————————

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 237 เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆ อันลูกหนี้ได้กระทำลง ทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน

มาตรา 852 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน

ปลูกต้นไม้จากหนังสือ

สุวรรณ พันธุ์ศรี

พญารากดำ : ไม้ให้คุณ

ก็เป็นอันรู้กันแล้วว่า โอลิมปิก 2016 ใครได้เหรียญอะไรกันบ้าง

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศ

ทั้งที่ได้เหรียญและไม่ได้เหรียญ

ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีผู้ชนะ ผู้แพ้

ผู้ชนะก็คือผู้ที่พร้อมมากกว่า แต่ผู้ที่ไม่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่พร้อม

ชีวิตหลังจากนี้ก็ขอให้ใช้อย่างมีสติ อย่าหลงกับสิ่งที่ได้มา

อุทาหรณ์สำหรับนักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลแล้วใช้เงินไม่เป็น ก็มีให้เห็นอยู่

ก็อยากให้คิดให้มากเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทอง

อย่าทำแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า สามล้อถูกหวย

จะจับจ่ายใช้สอยเรื่องอะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบ

ที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องการพนันขันต่อ

ยังไงก็ขอให้โชคดี

ปลูกต้นไม้ปักษ์นี้ จะชวนปลูกต้น ?พญารากดำ?

จากข้อมูลที่ได้ นักลงต้นไม้บอกว่า พญารากดำเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ความสูงโดยเฉลี่ย 20 เมตร

ลักษณะของลำต้นจะออกสีเทา ส่วนที่ยังอ่อนขนสีน้ำตาล ส่วนกิ่งก้านที่แก่แล้วจะมีผิวเกลี้ยง

ส่วนลักษณะของใบจะยาวรีเป็นรูปหอก ปลายจะเป็นติ่ง หน้าใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนอ่อน

ต้นที่เจริญเติบโตแล้วจะให้ดอกออกสีเหลืองนวลตามกิ่งก้าน มีกลีบรองดอก ดอกจะมี 6 กลีบ และมีขนอ่อน

พอดอกเริ่มจะโรยก็จะติดผล

ลักษณะของผลพญารากดำจะออกกลม เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว แต่เมื่อสุกผลจะสีแดง ผลจะออกเป็นกระจุก

คนแต่โบราณ หรือตำรายากลางบ้านสมุนไพรจะรู้จักการเอาส่วนต่างต่างของต้นพญารากดำมาใช้ เช่น ราก เปลือก ใบ เนื้อไม้ และยางไม้

ราก มีสรรพคุณบำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย รักษามะเร็ง และช่วยให้เจริญอาหาร

เปลือก มีสรรพคุณทางรักษาโรคมะเร็ง

ใบ มีสรรพคุณแก้ปวด หรือนำมาพอกแผล ฝี หนอง

เนื้อไม้ มีสรรพคุณรักษาโรควัณโรค

ยางไม้ มีสรรพคุณแก้กระษัย ไตพิการ แก้ปัสสาวะอักเสบ และแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

นี่คือสิ่งที่ได้จากการปลูกต้นพญารากดำ

ส่วนใครที่จะนำประโยชน์มาใช้ ก็ขอให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ

การนำมาใช้เองระวังอันตราย

ของทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s