วันสหกรณ์โรงเรียน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/229122

เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง > เกร็ดทำกิน  :  7 มิ.ย. 2559

สหกรณ์โรงเรียน,วันสหกรณ์,กรมส่งเสริมสหกรณ์

เส้นทางอาชีพ : วันสหกรณ์โรงเรียน โดย สุรัตน์ อัตตะ

               ภายหลังจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริ โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ แนะนำถึงแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรับฝากเงินจากนักเรียน การเชื่อมโยงกับโครงการเพื่ออาหารกลางวัน โดยรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่นักเรียนผลิตขึ้น มาแปรรูปแล้วนำมาผลิตเป็นอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการอบรมถ่ายทอดความรู้ถึงกระบวนการทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ให้แก่ครูและนักเรียนแล้ว ยังมีการจัดอบรม การจัดทำคู่มือการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน การประยุกต์กิจกรรมต่างๆ ให้เข้ามาสู่การสอนวิชาสหกรณ์เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องสหกรณ์มากขึ้น โรงเรียนหลายแห่งมีการผลิตสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ ประเภท เกม บทเพลง การ์ตูน หนังสือนิทาน ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้มากขึ้น การเรียนการสอนวิชาสหกรณ์จึงได้แพร่ขยาย ไม่เฉพาะแค่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเท่านั้น ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนสอนศาสนา ก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันสหกรณ์นักเรียน ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นี้ ก็เช่นกัน ยังคงมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ในวันสหกรณ์นักเรียนทุกจังหวัด สำหรับในส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 ณ หอประชุม กรมราชองครักษ์(เกียกกาย) กรุงเทพ

สำหรับกิจกรรมในวันสหกรณ์นักเรียนปีนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆ คาดว่าจะมีครูและนักเรียนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 800 คน โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  ภายใต้การนำของ ผอ.ธนิต จันทร์ประทีป ได้นำคณะครูและนักเรียนจาก 17 โรงเรียน ที่อยู่ในการดูแลมาร่วมงานจำนวน 400 คน นอกจากการแสดงนิทรรศการในงานแล้ว ยังมีฐานการเรียนรู้วิถีสหกรณ์และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s