แจงสี่เบีย : กรมพัฒนาที่ดินตั้งเป้าปรับเปลี่ยนพื้นที่3แสนไร่ ด้วยนโยบาย‘Zoning by Agri-Map’ปี2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/255815

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 06.00 น.

กรมพัฒนาที่ดินได้เร่งดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี 2560 ตั้งเป้าปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ได้ 300,000 ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อจากปี 2559 ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวตามความต้องการเกษตรกร 49 จังหวัด 150,000 ไร่ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 32,617 ไร่ หรือรวมทั้งสิ้น 182,617 ไร่

โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีแผนขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) มีเป้าหมายการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 6 ล้านไร่ จากการทำนาข้าวไปเป็นทำการเกษตรอื่นๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ ปศุสัตว์ ประมง หรือ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่เป้าหมายตามแผนการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเกษตรกรในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1.แผนการปรับเปลี่ยนข้าว (N) เป้าหมาย 240,000 ไร่ ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกไม้ผล พืชเศรษฐกิจ เลี้ยงตัวหม่อนไหม ทำปศุสัตว์ และประมง

2.แผนการปรับเปลี่ยนพืชอื่น (N) ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 60,000 ไร่

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ จะใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ผ่านระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ของแต่ละจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม Road Map การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 1.5 ล้านไร่ ระยะเวลา 5 ปี มีตัวชีวัดต่อความสำเร็จในเชิงปริมาณ คือ จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในเชิงคุณภาพ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกรมจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ ให้คำแนะนำพันธุ์พืชที่จะปลูกและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และแจกจ่ายปัจจัยการผลิต สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ ที่จำเป็นให้เกษตรกรทำการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s