เลาะรั้วเกษตร : กระดาษ A4 กับการขับเคลื่อนนโยบาย กษ.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/256778

281225166

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ได้เห็น “แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ที่มีวงเล็บว่า (เพื่อยกกระดาษ A4) แล้วก็งุนงง ไม่ได้งงกับแผนภาพ หรือชาร์จที่เห็นสักเท่าไร แต่งงที่มีวงเล็บนี่แหละ แต่เมื่อเห็นหมายเหตุที่มุมภาพด้านล่างซ้ายก็พอจะเข้าใจขึ้นมาบ้าง หมายเหตุนั้นอธิบายว่า “กระดาษ A4” หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ที่มีจำกัด “ยกกระดาษ A4” หมายถึงทำให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมาย โดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีจำกัด

แผนภาพดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานนำไปอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยยกกระดาษ A4 แผ่นที่มีแผนภาพนี้แผ่นเดียว เพื่อหวังที่จะให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรทุกระดับมีความเข้าใจตรงกัน จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายให้ได้

อธิบดีก็คงนำไปอธิบายให้รองอธิบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนักต่างๆฟังตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย แต่การที่ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปนำไปอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ฟัง จะเก็บสาระได้หมดเหมือนอย่างที่รัฐมนตรีอธิบายให้อธิบดีฟัง หรืออธิบดีอธิบายให้รองอธิบดีและผู้อำนวยการกองหรือสำนักฟัง หรือไม่ไม่ยืนยันเพราะมักพบอยู่เสมอๆ ที่ข่าวสารหรือสาระขาดหายไประหว่างทาง

อย่างไรก็ตามแผนภาพนี้ก็เป็นเครื่องมือ ที่จะไม่ทำให้ข่าวสารขาดหายไประหว่างทาง แต่ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไร เป็นสิ่งที่ต้องประเมินผลกันเป็นระยะๆ

ต้องขอชื่นชมบิ๊กฉัตร และทีมงานที่สามารถนำนโยบายซึ่งกำหนดและประกาศไว้มากมายหลายประเด็น มาย่อลงให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว อันที่จริงแค่ บล็อกแรกขวามือ ที่บอกว่าพันธกิจอะไร และใครทำ บล็อกนี้บล็อกเดียวคนทำก็หืดขึ้นคอแล้ว แม้จะมีตัวช่วย เป็นหน่วยงานอื่น เป็นภาคเอกชนในนามของประชารัฐ หรือจะเป็นเงินกู้ และ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่พันธกิจที่กำหนดให้ “ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง” ต้องถามหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า สถาบันเกษตรกรทุกวันนี้สถานภาพอยู่ในระดับใด มีจำนวนกลุ่มที่เข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความก้าวหน้ามั่นคงสักกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือต้องใช้เวลานานสักเท่าไรจึงจะทำให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ไม่ต้องอื่นไกล แค่ Single Command ในแต่ละจังหวัดทำงานได้สมใจท่านรัฐมนตรีหรือยัง ท่านคงรู้อยู่แก่ใจ ส่วนการพัฒนา ศพก. หรือ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์) นั้น ยังต้องพัฒนาอีกเยอะกว่าจะใช้ ศพก. ไปพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Smart Farmer จำนวนไม่น้อยก็เกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเอง ไม่ต้องอาศัย ศพก. เผลอๆ ต้องเอา Smart Farmer มาช่วยพัฒนา ศพก. ด้วยซ้ำไป

นโยบายทั้ง 9 ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บอกให้ขับเคลื่อนด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการระหว่างสิ่งที่กำหนดเป็นนโยบายกับความต้องการ และความเหมาะสมในพื้นที่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีการลดต้นทุนการผลิตลง 20% ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20%

โดยเป้าหมายสุดท้ายของกระทรวงเกษตรฯ ในยุคนี้คือ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง ซึ่งเป้าหมายไม่ได้ต่างไปกว่าเมื่อแรกตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นมา เป้าหมายไม่ได้ต่างไปกว่ารัฐบาลชุดอื่นๆ ที่ผ่านมาบุคลากรที่มีอยู่ในกระทรวง (ยกเว้นมาจากการเมือง) ก็ไม่ได้ต่างไปกว่าเก่าสักเท่าไร แต่การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมาก็ได้เท่าที่เห็น และเป็นอยู่

การยกกระดาษ A4 มันคงไม่ง่าย ปัจจัยแวดล้อม และเงื่อนไขคงต้องค่อยไล่เลียงกันอย่างจริงจัง ที่สำคัญคือ ณ วันนี้เกรงว่ากระดาษ A4 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะถูกแปลงเป็นป้ายขนาดใหญ่บ้าง โปสเตอร์บ้าง ป้ายอิงค์เจ๊ทบ้าง แล้วแผนภาพ (บนกระดาษ A4) ก็จะกลายเป็นของตกแต่ง ประดับสำนักงานให้ดูดีเท่านั้น….ล่ะสิ….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s