เลาะรั้วเกษตร : อะไรๆก็สมาร์ท

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/259649

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

ได้เห็นชาร์จหรือจะเรียกว่า Info graphic(หรือเปล่าไม่แน่ใจ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สนใจตรงบล็อกสุดท้ายขวามือที่ระบุว่าเป็น “ผลลัพธ์สุดท้าย” ซึ่งประกอบด้วยความใฝ่ฝัน 4 ประการ คือ ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง Smart Ag-Products Smart Ag-Groups และ Smart Farmers

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐมนตรีว่าการชื่อ พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะ มีคำหรือข้อความที่ผู้บริหารต้องจำให้ขึ้นใจอยู่ไม่กี่คำ ได้แก่ ศพก. เกษตรแปลงใหญ่ Agri Map ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และ Smart Farmer มีเพิ่มเติมมาอีกคำให้จำเล่นๆ คือ ไทยแลนด์ 4.0

คำ หรือข้อความเหล่านี้ คือ key word หรือคำสำคัญของนโยบาย ที่บิ๊กฉัตร พยายามผลักดันและเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็ว วิธีการเร่งรัดประการหนึ่ง คือการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการทั้งหลายด้วยตนเอง เพื่อให้มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะรัฐมนตรี แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี มีหรือจะไม่มีการเตรียมการ หรือ เลือกพื้นที่ที่ดีๆ มีผลงานยอดเยี่ยมให้ดูกัน ใครพาไปที่ไม่ดีหรือพาไปเห็นแต่ปัญหาอุปสรรคก็บ้าแล้ว….พื้นที่ที่รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชม ก็ได้รับคำชมจริง ๆ นั่นแหละ …ต่อมาก็กลายเป็น โมเดล เช่น บางระกำโมเดล ศรีสะเกษโมเดล และคงมีโมเดลในอำเภอ และจังหวัดอื่นๆ ตามมาอีกหลายโมเดล โดยหวังว่าแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จนั้นจะได้รับการขยายผลออกไปให้กว้างขวาง…..

อีกช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล และของหลายกระทรวง คือรายการ เดินหน้าประเทศไทย ที่มีมาตั้งแต่ยุค คสช. ทุกวันเวลา 18.00 น. และ รายการคืนความสุขให้คนในชาติของนายกรัฐมนตรี ทุกคืนวันศุกร์หลังข่าวภาคค่ำของฟรีทีวี แต่เป็นช่วงละครหรือเกมโชว์ ของดิจิทัลทีวี เวลาประมาณ 2 ทุ่มเศษ ระยะแรกๆ หลัง คสช. ยึดอำนาจ ทั้ง 2 รายการนี้เรตติ้งก็ดีอยู่ แต่ปัจจุบันหลายบ้านเป็นเวลาที่เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วไปทำอย่างอื่น…รอให้จบรายการแล้วมานั่งดูรายการปกติของทางสถานีต่อ….

ย้อนกลับมาดูยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี เป้าหมายที่กำหนดไว้ มี 5 ประการ คือ 1) เกษตรกรต้องเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 2) สถาบันเกษตรกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย 4) ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และ5) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสมเป้าหมายที่ว่ามานี้ถามอดีตรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวง อดีตอธิบดี อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหลาย ว่าคุ้นๆ ไหม ย้อนกลับไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านๆ มาก็อาจจะได้คำตอบว่าไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไร

นั่นแสดงให้เห็น 2 มุม มุมหนึ่ง คือ การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ เกษตรกรยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐสถาบันเกษตรกรยิ่งไม่ต้องพูดถึง ทั้งกลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์ ที่มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยกันผลิตช่วยกันขายมีอยู่ไม่กี่ราย สินค้าเกษตรทุกวันนี้ยังมีปัญหาความปลอดภัยเพราะความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ภาคการเกษตรยังไม่ได้พึ่งพานวัตกรรมใหม่ๆ เท่าที่ควร และ พื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมยังมีอีกมาก

นั่นคือมุมแรก อีกมุมหนึ่งคือ การพัฒนาการเกษตรของไทยใน 20 ปีข้างหน้า จะไม่ต่างไปจากปัจจุบันเท่าไรนัก……ที่ว่าเช่นนี้ไม่ใช่จะกวนน้ำให้ขุ่น แต่การพัฒนาภาคการเกษตรมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้าน ทั้งธรรมชาติ ทั้งวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาค ที่สำคัญคือ นโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัย ถ้ายุทธศาสตร์ 20 ปีนี้ดีจริง รัฐบาลไหน ๆ เข้ามาก็ต้องสานต่อ เพราะเป้าหมายที่กำหนดไว้นี้ดีอยู่แล้ว แต่เชื่อเถอะ…รัฐบาลใหม่มาก็เปลี่ยน…..ด้วยเหตุนี้..จึงอยากให้เพิ่มในบล็อกขวามือซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายอีกคำหนึ่งคือ “Smart Minister…..รัฐมนตรีคนดี คนเก่ง….(จริงๆ )…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s