เลาะรั้วเกษตร : นายกฯ กับนโยบายเกษตร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261872

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้แม้ผู้จัดจะเป็นมหาวิทยาลัย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในละแวกนั้นไปร่วมฟังด้วยอย่างคับคั่ง….

นายกรัฐมนตรีบอกว่า โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ ถึงกระนั้นรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศก้าวไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อความที่เราๆ คุ้นๆ กันอยู่ เหมือนคำขวัญวันเด็ก ฉะนั้น

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลปรารถนาจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรีพูดประโยคที่หลายคนชอบ
พูดว่า ให้คนไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปให้ได้ ซึ่งการจะก้าวข้ามได้นั้น ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากการใช้แรงงาน ทรัพยากร และ เครื่องจักร มาใช้ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและสมองกลต่างๆ 5) กลุ่มเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งแนวทางการพัฒนาเหล่านี้จะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แต่กว่าจะก้าวไปถึงขั้นนั้น คงต้องมาแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้ากันก่อน โดยนายกรัฐมนตรีพูดถึงหนอนหัวดำมะพร้าว ที่กำลังเป็นประเด็นให้บิ๊กฉัตรคาดโทษหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงว่า ถ้ากำจัดหนอนหัวดำไม่ได้ต้อง “ยุบกรม” โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ไปแก้ปัญหาหนอนหัวดำให้ได้ พร้อมบอกให้ไปคิดว่าทำอย่างไร “หนอนหัวดำจะไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอีกต่อไป” แต่ไม่ได้บอกว่าถ้ากำจัดหนอนหัวดำไม่ได้ที่ยืนของรัฐมนตรี หรืออธิบดีจะอยู่ที่ไหน…..ที่แน่ๆ ครม.อนุมัติงบประมาณ 287 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้กำจัดหนอนหัวดำในพื้นที่ 29 จังหวัด จำนวนกว่า 7 หมื่นไร่ โดยจะใช้เทคโนโลยีการกำจัดหนอนหัวดำที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ….งบประมาณจำนวนนี้ถ้าได้ผลก็นับว่าคุ้ม เพราะมูลค่าความเสียหายของมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลายไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรียังพูดถึง Smart Farmer โดยบอกว่า มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้ และผลงานวิจัย รวมทั้งข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินอย่าง SMEs ร่วมกันสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม และช่วยเกษตรกรให้ผันตัวเองจากผู้ผลิตวัตถุดิบ มาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี…..

ต่อเนื่องจากการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี คืนวันเดียวกันในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ รายการคืนความสุขให้คนในชาติเดิมนั่นแหละ นายกรัฐมนตรียังพูดถึงการส่งเสริมการผลิตในระบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยบอกว่าแปลงใหญ่ไม่ได้มีแต่พืช มีปศุสัตว์ และประมงด้วย โดยการทำเกษตรแปลงใหญ่ที่ว่านี้ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมกันด้วย…..ใครเขียนสคริปต์ให้นายกไม่รู้ รู้แต่ว่าเกษตรกรหรือคนฟังออกจะงงๆ อยู่ ……ระหว่างการทำเกษตรแปลงใหญ่ กับการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะบอกว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีพูดถึงนโยบายสำคัญๆของกระทรวงเกษตรฯ ในหลายเวทีเช่นนี้ (ไม่นับรวมถึงการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ที่ศรีสะเกษของนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) เจ้ากระทรวงจึงต้องเร่งรัดผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่ว่ามาอย่างเต็มแรง…..ก็ไฟเขียวซะขนาดนั้น….ขอแต่ว่าอย่าลืมหันมองหลังด้วยว่ามีคนตามมาทันหรือไม่….เดี๋ยวท่านจะเหนื่อยคนเดียว….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s