แจงสี่เบีย :‘ณรงค์ กลิ่นถือศีล’เกษตรกรต้นแบบข้าวอินทรีย์ แนวทางพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261868

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

นายณรงค์ กลิ่นถือศีล หมอดินอาสาประจำต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรที่สืบทอดการทำเกษตรกรรมจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำนาข้าว 58 ไร่ และใช้สารเคมีจำนวนมากมาตลอด ก่อให้เกิดหนี้สิน จนกระทั่งได้รับคำแนะนำจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นทำเกษตรผสมผสาน พร้อมทั้งการจัดการพื้นที่ตามผลวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมี

ปัจจุบันพื้นที่ 58 ไร่ ได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตร ประกอบด้วย ทำนา ปลูกกล้วยหอม ต้นหม่อน ชะอม มะม่วง สะเดา เลี้ยงไก่ สุกร วัว และนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ย ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อป้องกันการพังทลายของดิน และช่วยไม่ให้บ่อน้ำตื้นจากตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างของน้ำฝน กล่าวได้ว่าเป็นการใช้ระบบชีววิถีของธรรมชาติให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน และหากพบศัตรูพืชจะใช้สารไล่แมลง ได้แก่ น้ำสะเดาหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพื่อลดการระบาดของโรคและแมลง ใช้แหนแดงควบคุมวัชพืช พร้อมทั้งผลิตขยายและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อราในนาข้าว

สำหรับผลผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร จะเน้นปลูกข้าวพันธุ์ที่นิยมบริโภคในชุมชน พร้อมทั้งแปรรูป โดยสร้างโรงสีขนาดกลาง เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวในรูปของข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวท่อน รำ และแกลบ พร้อมปรับปรุงสถานที่แปลงนาของเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนาระบบอินทรีย์ ภายในศูนย์ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมป้องกันกำจัดศัตรูพืช
กิจกรรมแปรรูปข้าว กิจกรรมชลประทาน กิจกรรมประมง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมการปลูกข้าวนาโยน กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน

จากตัวอย่างความสำเร็จบนความเรียบง่าย นายณรงค์ ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการคัดเลือกเป็น Smart Farmer ของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จกับอาชีพภายใต้ความมั่นคงและยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s