ดีเดย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคใต้ เตรียมพร้อมเกษตรกรรับมือฤดูกาลเพาะปลูกใหม่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/266339

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยหลักคิดของการจัด Field Day คือ “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง”

สำหรับแผนการจัด Field Day ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 77 ศูนย์ มีดังนี้คือ ช่วงระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2560 จำนวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง ช่วงระหว่างวันที่ 11-27 เมษายน 2560 จำนวน 7 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ช่วงระหว่างวันที่ 3-30 พฤษภาคม 2560 จำนวน 30 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ช่วงระหว่างวันที่ 6-29 มิถุนายน 2560 จำนวน 18 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง และนราธิวาส ช่วงระหว่างวันที่ 6-27 กรกฎาคม 2560 จำนวน 14 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง และนราธิวาส และช่วงระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งภายในงานจะมีสถานีเรียนรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้องที่ให้ความรู้ เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจจะไปร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s