เลาะรั้วเกษตร : ผู้บริหารยุคนี้ต้องมีฝีมือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/265260

วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งผู้บริหารที่สำคัญของหลายกรม ซึ่ง “เลาะรั้วเกษตร” ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับท่านเหล่านั้นเลย มานึกขึ้นได้เอาตอนที่เห็นคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัตนะ สวามีชัย ไปเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แทน สุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ ซึ่งชิ่งไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นี่แหละ

ยังมีอีกหลายท่านที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดี และรองเลขาธิการ ซึ่งมีคำสั่งออกมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ได้แก่ ประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกท่านหนึ่งสำหรับกรมนี้คือ เชิดชัย พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกเช่นกัน

ชำนาญ พงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมประมง คงหวังจะให้ช่วยเรื่อง IUU….. มาลินี สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แม้จะข้ามห้วยมา แต่คนฝนหลวงฯ คงคุ้นเคย เพราะอดีต กรมฝนหลวงฯ ก็อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

วรรณนภา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขึ้นเป็นรองเลขาธิการ สำราญ สาราบรรณ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นตำแหน่งรองอธิบดีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีก 1 ตำแหน่ง…..เป็นรองอธิบดีที่ยังมีอายุราชการเหลืออีกหลายปี อนาคตอธิบดีคงไม่เกินเอื้อม ถ้ายุคการเมืองใหม่ไม่กลับไปเข้าอีหรอบเดิมเหมือนที่ผ่าน ๆ มา

ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมชลประทาน รังษิตภู่ศิริภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขึ้นเป็นรองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำให้หน่วยงานนี้มีผู้บริหารเป็นสุภาพสตรีถึง 3 ท่านรวมทั้งท่านเลขาธิการ จริยาสุทธิไชยา ด้วย

ส่วนรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คนใหม่ ได้แก่ ทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ วิภา เจริญศิริสุนทรผู้อำนวยการสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ 9 ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหม้อของหน่วยงานนั้นๆ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง

บรรดารองอธิบดี หรือ รองเลขาธิการใหม่ทั้งหลาย ในยุคนี้ คงไม่ใช่ส้มหล่นหรือบุญหล่นทับ แต่ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานคงคัดกรองมาอย่างดีแล้วจากบรรดาตัวเลือกที่มีไม่มากนัก เพราะปัจจุบันหน่วยราชการทั้งหลายกำลังเผชิญกับปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” เนื่องจากคนรุ่นที่อยู่ในยุคงานราชการเป็นที่นิยมของบรรดาบัณฑิตทั้งหลาย หรือย้อนยุคไปกว่า 35 ปีมาแล้ว ข้าราชการในยุคนั้น กำลังจะทยอยเกษียณอายุไปตามๆ กัน ยุคหลังจากนั้นไม่ใคร่มีใครสนใจงานราชการเท่าไร และมาในยุคที่คุมกำเนิดข้าราชการ แทบจะไม่มีข้าราชการใหม่เข้ามาในระบบราชการ ขณะเดียวกันคนเก่าหลายคนก็เข้าสู่โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด พอมาถึงยุคนี้ ข้าราชการที่มีอยู่ประสบภาวะเติบโตไม่ทันกับตำแหน่งที่เกษียณออกไป หรือตำแหน่งที่ว่างลง

จากสภาวะดังกล่าว จึงมักพบกับผู้บริหาร 2 ลักษณะ คือ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง 1-2 ปี ก็เกษียณอายุ ผู้ที่อยู่ 2 ปี ก็ยังพอได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง พวกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเพียงปีเดียวนี่น่าเห็นใจมีเวลาทำงานน้อยมาก แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็หมดเวลาเสียแล้ว

อีกลักษณะหนึ่งคือ ผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขณะที่อายุยังน้อย บางคนขาดประสบการณ์ ขาดความรอบรู้งานต่าง ๆ ที่ตนเองจะต้องกำกับดูแล ถ้าเป็นคนที่ใฝ่รู้ และเอาจริงเอาจังในการทำงาน ก็นับว่าหน่วยงานนั้นโชคดี ที่มีผู้บริหารไฟแรง แม้จะหมุนเวียนไปอยู่หน่วยงานไหน ก็สามารถนำพาองค์กรก้าวหน้าไปได้ แต่ถ้าเจอคนที่แสวงหาแต่ตำแหน่ง แต่ไม่แสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนางาน ก็นับว่าโชคร้ายสำหรับหน่วยงานนั้น….

ว่าแต่ยุคนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ขันนอตข้าราชการแทบทุกวัน…ถ้าอธิบดี รองอธิบดี หรือ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ไม่มีผลงานให้เห็นละก็..งานนี้มีเคือง และอย่าถามว่าถ้าเคืองขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร….ไม่ได้ขู่นะ..เอาจริง…

ช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ ก็ขอคุยเรื่องเบา ๆ…เพียงเท่านี้….ขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันสงกรานต์……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s