แจงสี่เบีย :‘เกษตรทฤษฎีใหม่’กับการปฏิรูปการเกษตร เพื่อรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/267950

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

“เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแก่คนไทยทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคง ยั่งยืน มีรายได้มากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสินค้าเกษตร ซึ่งส่วนหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ แนวทางพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน ทั้งนี้ความเร่งด่วนแรกของการปฏิรูปการเกษตร คือ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้จัดทำแผนที่ Agri-Map ขึ้น เพื่อนำมาใช้บ่งชี้ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมของพื้นที่ทำการเกษตรนั้น

บ้านบัวเทิง ม.4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสมกับพื้นที่มาเป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มอบปัจจัยการผลิตพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้กับกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีพื้นที่ 8 ไร่ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว 3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 5 ไร่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติมากกว่า 200 คนต่อปี และจากเดิมที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาท/เดือน หลังปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้มีรายได้เฉลี่ยเ 30,000 บาท/เดือน นอกจากนี้ ภายในบริเวณพื้นที่ยังมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จึงขอให้เกษตรเชื่อมั่นว่าพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จะได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ผลผลิตมีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี รายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s