เข้มสหกรณ์เข้าร่วมโซลาร์ฟาร์ม เกษตรฯเตือนยึดหลักโปร่งใส่-ผลประโยชน์ส่วนรวม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/273207

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือ โซลาร์ฟาร์ม ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าของสหกรณ์ภาคการเกษตร รวม 119 Mw. โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการใน 36 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด จำนวน 19 Mw. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด จำนวน 50 Mw. และภาคใต้ 11 จังหวัด จำนวน 50 Mw. ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีการประชุมชี้แจงโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะเปิดรับสมัครสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน จากนั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการในวันที่ 5-13 มิถุนายน 2560 และจะประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยปิดประกาศที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ http://www.erc.co.th แล้วจะมีการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับสลากในวันที่ 26 มิถุนายน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า หลังการประกาศว่ามีสหกรณ์ใดผ่านการคัดเลือกแล้ว สหกรณ์นั้นต้องไปสรรหาผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 9 ตุลาคม และให้สหกรณ์คิดค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิ์ในการขายไฟฟ้าจากผู้สนับสนุนโครงการ ในอัตราร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน/ปี รวมถึงให้สหกรณ์จัดทำสัญญากับผู้สนับสนุนโครงการ โดยใช้ร่างสัญญาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำเป็นต้นแบบ

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนำรายได้ที่เกิดจากค่าใช้สิทธิ์ในการขายไฟฟ้า จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสังคม เนื่องจากค่าตอบแทนจากค่าใช้สิทธิ์ในการขายไฟฟ้า ไม่ถือเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำชับให้สหกรณ์จังหวัดที่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกโดยทั่วถึงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการแก่บุคลากรของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s