ยกระดับ‘มังคุด’คิชฌกูฏ ขับเคลื่อนแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิต-การตลาด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/274416

ยกระดับ‘มังคุด’คิชฌกูฏ ขับเคลื่อนแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิต-การตลาด

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

นายพิพัฒน์ อินทรเจริญ ประธานแปลงใหญ่มังคุด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่ (มังคุด) ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ มีสมาชิก 31 ราย พื้นที่ 311 ไร่ ในเขตพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) สำหรับการปลูกมังคุด นอกเขตชลประทาน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ำจากสระน้ำส่วนตัว จากการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ก็มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏร่วมด้วย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้มีการระดมหุ้นจากคณะกรรมการและสมาชิก ในราคาหุ้นละ 500 บาท เพื่อใช้ในการบริหารงานร่วมกัน ปัจจุบันมีจำนวน หุ้น 28 หุ้น และทำการเปิดบัญชีกลุ่มเพื่อรองรับงบประมาณจากโครงการต่างๆ รวมถึงใช้ในการทำกิจกรรมของกลุ่ม

ทั้งนี้การดำเนินของกลุ่มฯ มีเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 5 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ 1.การลดต้นทุนการผลิต จาก 8,622 บาทต่อไร่ เป็น7,439 บาท/ไร่ 2.การเพิ่มผลผลิต จาก 900 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,080 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้สารเคมีและปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามช่วงระยะเวลาการผลิตพืช 3.การบริหารจัดการ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มังคุดแปลงใหญ่
เขาคิชฌกูฏ 4.การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต กำหนดให้สมาชิกทุกรายต้องได้รับการรับรอง GAP
และผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเดียวกัน มีแผนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม และการศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ 5.การตลาด มีแผนการพัฒนาให้กลุ่มมีความมั่นคงทางการตลาด มีการซื้อขายล่วงหน้า Contract Farming มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Code มีตลาดประมูลขายผลผลิตตามเกรดคุณภาพมังคุด

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะนี้มีการดำเนินไปบ้างแล้ว อาทิ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงเหลือ 7,939 บาท ลดลงมาเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,080 กิโลกรัม/ไร่ เรื่องการตลาดขณะนี้มีการนำวิธีการประมูลมาใช้ ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สมาชิกมีความเข้มแข็งมีความสามัคคี และมีความเชื่อมั่นอย่างเหนียวแน่นว่าวิธีการประมูลสินค้า
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาดให้กับกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s