เลาะรั้วเกษตร : วาระแห่งชาติ…เขตปลอดผักตบชวา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/283039

281225166

เลาะรั้วเกษตร : วาระแห่งชาติ…เขตปลอดผักตบชวา

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ข่าวในพระราชสำนักที่นำเสนออย่างต่อเนื่อง และเป็นข่าวที่สร้างความปลาบปลื้มให้พสกนิกรชาวไทยข่าวหนึ่ง คือข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสาในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทำความสะอาดขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกอันแสดงให้เห็นถึงพระเมตตา และการเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะชาวชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 28 กรกฎาคม ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป

ดูจากข่าวจะเห็นว่าคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีขยะแล้ว ยังมีผักตบชวาด้วย บางคูคลองผักตบชวาขึ้นอย่างหนาแน่น จึงไม่แปลกใจเลยว่าฝนตกมาสักนิดสักหน่อย น้ำก็ท่วมขังแล้ว…

เมื่อเห็นผักตบชวา ก็ให้คิดถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ไปดำเนินการกำจัดผักตบชวามาหลายปีแล้ว แต่ผักตบชวาก็ยังไม่หมดเสียทีจนร่ำๆ จะถอดใจกับวาระแห่งชาติ “เขตปลอดผักตบชวา” เสียแล้ว พร้อมกับรู้สึกเสียดายที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการกำจัดผักตบชวาไปแล้วหลายพันล้านบาท……

ได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำหลักให้กับ 4 หน่วยงาน หน่วยงานแรกคือ กรมชลประทาน รับผิดชอบ แม่น้ำท่าจีนบางส่วน แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำนครนายก รวมถึงคูคลอง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นของกรมชลประทานทุกแห่ง กรมเจ้าท่า รับผิดชอบ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และคลชองที่เชื่อมกับแม่น้ำน้อย และแม่น้ำป่าสักบางส่วน

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบแม่น้ำแม่กลอง จากเขื่อนแม่กลองถึงอ่าวไทย และแม่น้ำท่าจีนจากประตูน้ำโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอ่าวไทยกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตรและคลองสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครดูแล

เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นเป็นข่าวสั้นๆ ทางโทรทัศน์ว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในรูปแบบ “ประชารัฐ” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 -จนถึงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถกำจัดผักตบชวาได้มากกว่า 11 ล้านตัน วิธีการหนึ่งที่กรมโยธาธิการฯใช้ในการกำจัดคือ สร้างสถานีทุ่นลอยดักเก็บผักตบชวาไม่ให้ไหลกระจายเป็นวงกว้าง เพื่อสะดวกในการเก็บขึ้นมาทิ้ง ทั้งนี้ ได้สร้างสถานีทุ่นลอยไปแล้ว 4 แห่ง ที่แม่น้ำแม่กลอง 1 แห่ง และ แม่น้ำท่าจีน 3 แห่ง พร้อมกับจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาที่เหมาะสมที่จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 200 ไร่ด้วย

สำหรับกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดูแลเขื่อนสำคัญ ๆ หลายเขื่อน ย่อมต้องเดือดร้อนถ้าผักตบชวาลอยหนาแน่นขวางทางน้ำ ทำให้การบริหารจัดการน้ำล้มเหลว ดังนั้น งานสำคัญของกรมชลประทานนอกจากบริหารจัดการน้ำแล้ว ยังต้องกำจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปด้วย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานธนา สุวัฑฒน ออกมาบอกว่า นำเชื้อราชนิดหนึ่งมาใช้กำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจากการทดลองพบว่าสามารถใช้กำจัดผักตบชวาขนาดเล็กได้ผลดีจึงน่าจะนำมาใช้ควบคุมผักตบชวาที่อยู่บริเวณต้นน้ำหรือผักตบชวาที่หลงเหลือจากการกำจัดด้วยเครื่องจักรทั้งนี้ยังต้องรอการทดสอบประสิทธิภาพจากผู้ผลิตเชื้อรารวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกระยะหนึ่ง……ซึ่งคิดว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านี้น่าจะน้อยกว่างบประมาณที่ใช้ไปแล้วก่อนหน้ามากมาย แต่ได้ผลดีกว่าเพราะทำลายถึงรากถึงโคน

อย่างไรก็ตาม การกำจัดผักตบชวา ลำพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือลำพังหน่วยงานราชการฝ่ายเดียว คงไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นได้ถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือช่วยกำจัด คำว่า“บูรณาการ” หรือ “ประชารัฐ” สำหรับวาระแห่งชาติ“ปลอดผักตบชวา” น่าจะต้องไปด้วยกัน……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s