เลาะรั้วเกษตร : ‘ขี้ตู่’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/285529

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ‘ขี้ตู่’

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านใหม่ป้ายแดง เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ได้รับเอกสารจากอดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่แชร์ต่อๆ กันมา

เอกสารที่ว่านี้ มี 5 หน้ากระดาษ A4 เต็มๆ ชื่อหัวเรื่องว่า “2 ปีที่ผ่านมากับการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน”เอกสารดังกล่าว เขียนถึง “ท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน เพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน” จากนั้นท่านชี้แจงเป็นข้อๆรวมทั้งหมด 6 ข้อใหญ่ 18 ข้อย่อย โดยสรุปคือ

ท่านได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อมาทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านการเกษตรฯ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน

ปลัดฯ ธีรภัทร มีความภูมิใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญ 2 ครั้ง

ท่านทำงานและมีความตั้งใจวางแผนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นไปตามระบบราชการในโลกแห่งความเป็นจริง โดยบริหารงานผ่านผู้บริหารหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนต่างๆ ตามลำดับชั้น ตามระบบราชการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ระบบ single command การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 5 ปี และ 1 ปี

ได้เป็นผู้ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ 2 ปีซ้อน ทำให้มีการตัดลดงบประมาณของทุกหน่วยงานน้อยมาก พร้อมกันนี้ได้กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในช่วงปี 2558-2560 สามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะนำไปใช้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยวางระบบคัดเลือกผู้บริหารในทุกระดับด้วยการมีคณะกรรมการคัดเลือกอย่างโปร่งใส มีการวางหลักสูตรฝึกอบรม smart officer เร่งรัดการลงโทษผู้กระทำผิดจากการบริหารงานไม่โปร่งใสในอดีตได้เป็นจำนวนมาก

มีการแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.เกือบ 3 แสนไร่ นำสารวัตรเกษตรประมง ปศุสัตว์ ออกทำหน้าที่ปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด พัฒนาการทำงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรืออ.ต.ก. จนสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 5 พันล้านบาท และถูกจัดอันดับให้เป็นตลาดสดที่น่ามาเยือน 1 ใน 10 ของโลก ปรับปรุงการบริหารองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดระบบโครงการนมโรงเรียนให้โปร่งใส ปิดโรงงานผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 20 แห่ง โดยไม่เคยมีใครกล้าปิดมาก่อน

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เร่งรัดจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 เดือน ในขณะที่ในอดีตใช้เวลา 2-3 ปี วางแผนลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้มากกว่าที่เคยทำมาเมื่อ 5 ปีก่อน ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

เร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. จนนำมาสู่โครงการ 9101 การทำการเกษตรแปลงใหญ่ Agri Map ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ฝึกอบรมเกษตรกรเป็น Smart Farmer/Young Smart Farmer โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลัดฯธีรภัทรยังทิ้งท้ายด้วยว่า ปี 2561 เป็นต้นไป คาดว่างานต่างๆ จะเห็นผลชัดเจน ขอให้ทุกคนภูมิใจร่วมกัน……..

เชื่อว่า อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯหลายท่าน อดีตอธิบดีและอธิบดีปัจจุบัน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ทุกหน่วย หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้งอดีตและปัจจุบันคงจะอ่านไปน้ำตาซึมไป…..พร้อมกับหัวเราะหึ..หึ…หึ..กัดฟันกรอดๆมองบน..และคำรามว่า…… “งั้น…เหรอ…”

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s