รายงานพิเศษ : สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยระบบสหกรณ์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/292639

รายงานพิเศษ : สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยระบบสหกรณ์

รายงานพิเศษ : สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยระบบสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ถึงแม้ว่าในสภาวะปัจจุบัน ราคายางพาราจะไม่ได้สดใสเหมือนในอดีตแต่ด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ช่วยนำพาสมาชิกให้สามารถข้ามพ้นวิกฤติราคายางพาราตกต่ำไปได้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 7 สหกรณ์ที่รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ในปี 2560 โดยสหกรณ์มีการมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีความยั่งยืน มีผลผลิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทำให้การดำเนินการของสหกรณ์ดำเนินการไปได้ด้วยดี

สำหรับการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด นั้น เกิดจาการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ใน อ.คลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.ปางศิลาทอง และ อ.คลองขลุง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 356 ราย สหกรณ์ฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นสำคัญ มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจสินเชื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ทั้งน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น และธุรกิจรับฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างดี

การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษา สมาชิกมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณะกรรมการเข้ามาร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำในการตัดสินใจ

นางพรทิพย์ สาลิกา สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด เล่าว่า ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หาตลาดขายยางพารายากมาก และขายไม่ได้ราคา แต่หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากขายได้ราคาดีขึ้นแล้วยังได้เงินปันผลทุกปี ได้เงินเฉลี่ยคืนตามปริมาณที่ขาย ยิ่งขายมากยิ่งได้มาก ทำให้ปัจจุบันสามารถลืมตาอ้าปากได้ มีกิน มีใช้

การขายยางพาราของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด นั้นใช้วิธีรวมซื้อรวมขาย โดยทุกวันพุธ สหกรณ์จะเปิดตลาดนัดเพื่อให้พ่อค้ายางพาราเข้ามาประมูลราคายางพารา ซึ่งทำให้สมาชิกขายยางพาราได้ในราคาที่สูงและเป็นธรรม

ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของพี่น้องสมาชิกอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์จึงมีเป้าหมายที่จะแปรรูป เพิ่มมูลค่ายางพารา พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการขยายตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อสมาชิกจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จมีอยู่มีกินได้ในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s