เลาะรั้วเกษตร : ตามโผ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/292156

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ตามโผ

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

อังคารที่ผ่านมา….โผโยกย้ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่ที่ประชุม ครม. ซึ่งก่อนหน้าที่โผจะเข้า ครม. ก็มีรายชื่อกระเส็นกระสายมาให้รู้กันเลาๆ ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหน….แต่คราวนี้ แค่รายชื่อยังไม่สะใจ เท่ากับหนังสือฉบับที่เสนอนายกรัฐมนตรี มีลายมือของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเซ็นอนุมัติโผดังกล่าว เขียนต่อท้ายคำว่า “อนุมัติ” ด้วยอักษรตัวโตๆ สั่งการมาอีกเต็มหน้ากระดาษ ซึ่งแม้จะมีน้อยคนที่อ่านลายมือท่านออก แต่ที่แน่ๆก็มีประโยคสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 กันยายนนี้ หนังสือฉบับนี้แชร์กันกระจายในโซเชียลมีเดีย ขณะที่หัวหนังสือประทับคำว่า “ลับ”

มาว่าเรื่องของผู้ที่มีชื่ออยู่ในโผ….สมเกียรติ ประจำวงษ์ จากรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ เบียดแซง ทองเปลว กองเงิน รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา ขึ้นมาตอนไหนไม่ทราบ ทราบแต่ว่า รองฯ สมเกียรติ มีดีกรี ดร.จากต่างประเทศ มีคอนเนคชั่นกับองค์กรนานาชาติหลายองค์กร เป็นผู้แทนของไทยไปประชุมระหว่างประเทศบ่อยๆ เคยสัมผัสกับชาวบ้านที่คัดค้านโครงการสร้างเขื่อนต่างๆขนาดถูกเผาหุ่นก็เคยมาแล้ว เรียกว่าประสบการณ์รอบด้าน….ชลประทาน 4.0 ก็คงต้องใช้คนอินเตอร์หน่อยๆ แบบนี้

เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาหลายปี ร่วมงานกับอธิบดีมาหลายคน ได้พาสชั้นขึ้นเป็นเลขาธิการ มกอช. ก็ดูเหมาะสม เพราะก่อนเป็นรองอธิบดี เคยเป็น “ผู้อำนวยการ” ควบ 2 สำนัก คือ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่มีหน้าที่รับรอง GAP เกษตรอินทรีย์ GMP/HACCP ภารกิจ ใกล้เคียงที่ มกอช.รับผิดชอบอยู่

…..ผู้พลาดหวังจากเลขาธิการ มกอช. ที่มีชื่อติดโผ คือ สรวิช ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์….กลับได้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯแทน เช่นเดียวกับอีก 2 คน ที่อาจจะพลาดหวังจากตำแหน่ง เลขาธิการ มกอช. เช่นกัน คือ คมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. ซึ่งเคยเป็น รองเลขาธิการ มกอช. มาก่อน และอาณัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการ มกอช. ปัจจุบัน ก็ได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีชื่อในโผแรกว่า ได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่โผจริงกลับกลายเป็น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แทน เชิดชัย พรหมแก้ว ที่มีชื่อในโผแรก แต่ในโผจริงได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

พร้อมกับตำแหน่งอธิบดี 2 กรม และ 1 เลขาธิการ ยังมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ได้รับอนุมัติในคราวเดียวกันนี้อีก 8 ตำแหน่ง เอ่ยถึงไปแล้ว 4 ตำแหน่ง ที่เหลืออีก 4 ตำแหน่ง ได้แก่ วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง จันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ สศก. เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การแต่งตั้งคราวนี้ มีกรมที่รองอธิบดีหายไป 1 คนบ้าง 2 คนบ้าง หวังว่าลูกหม้อของกรมนั้นๆ จะได้ขยับ แต่อย่ากะพริบตา
เพราะอาจมีคนของกระทรวง ที่พลาดหวังจากผู้ตรวจราชการครั้งนี้ไปลงแทน……..พลางๆ ก่อน…

แว่นขยาย

พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
เสริมสุข  สลักเพ็ชร์

เสริมสุข สลักเพ็ชร์
สมเกียรติ  ประจำวงษ์

สมเกียรติ ประจำวงษ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s