เกษตรบูรณาการ : ทำดี เพื่อพ่อยึดแนวพอเพียง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/298932

251598

เกษตรบูรณาการ : ทำดี เพื่อพ่อยึดแนวพอเพียง

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ตามติดเรื่องการทำงานกระทรวงเกษตรฯมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงเกษตรฯถือเป็นหน่วยงานหลัก ในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรของไทย ที่ต้องทำทุกวิถีทางให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และกระทรวงเกษตรฯ เองถือเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และโครงการด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นหลักการทรงงานแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพ้นความยากจน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน ให้สมกับที่ในหลวง ทรงสอนสั่งและแนะแนวทางให้ประชาชนของพระองค์ ไว้เป็นแนวทาง เมื่อยามที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย

มาวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ กระทรวงเกษตรฯ โดยท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯบอกเล่าว่า ในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าส่งเสริมให้เกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้ 140,000 ราย หลังประเมินเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านบันไดขั้นแรกลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อยู่อย่างพอเพียงได้ตามเป้า  ซึ่งตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการตามโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร และภาคเอกชนที่สนับสนุนโครงการ ซึ่งการดำเนินงานปี 2560 พบว่า มีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 70,002 ราย ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรได้นำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทำการเกษตรผสมผสาน ตามศักยภาพของตนเองในพื้นที่ เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถลดรายจ่ายจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 533 บาท มีการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปัจจัยการผลิตและใช้แรงงานของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 556 บาท เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในเมือง ลดลงร้อยละ 1.47 มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ครัวเรือนร้อยละ 18.38 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ อีกทั้งยังมีการวางแผนและดำเนินการผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 4,613 บาท และในปี 2561 โดยกำหนดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพสกนิกร ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ พ่อหลวงของชาวไทย กระทรวงเกษตรฯ ขอน้อมนำแนวทางที่พระองค์ท่านทรงแนะนำให้เกษตรกร ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปี 2561 โดยกำหนดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเป็นรากฐานสำคัญตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้และความภาคภูมิใจในอาชีพให้สมกับที่พ่อหลวงตั้งใจ สืบไป

ราชดำเนิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s