แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/298431

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูง

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิก 215 คน เป็นชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เดิมก่อนที่จะมีการจัดตั้งสหกรณ์ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ต่างคนก็ต่างทำต่างขาย และใช้สารเคมีในการผลิต ทำให้สุขภาพที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากมีสารตกค้างในเลือด แต่หลังจากมีการจัดตั้งสหกรณ์ มีการรวบรวมสมาชิกใช้การบริหารจัดการแบบสหกรณ์เข้ามาช่วย ทำให้ระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกมีมาตรฐานเป็นไปในเน้นทางเดียวกัน รวมทั้งลด ละ เลิก การใช้สารเคมีด้วย

ประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้หันมาทำมากินบนพื้นที่ที่เหมาะสมไม่บุกรุกป่า หรือปลูกของผิดกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจเงินรับฝากออมทรัพย์ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก สินเชื่อ บริการรถไถพรวน รวบผลผลิตสินค้าเกษตร แต่เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์โครงการหลวงแม่สะเรียง แต่ให้ความสนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์และใช้บริการธุรกิจรับฝากเงินออมทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์จึงมีความจำเป็นรับสมาชิกในชุมชน และในอนาคตทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง มีแผนจะขยายพื้นที่งานส่งเสริมไม้ผลแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ด้วย

ด้านการดำเนินงานด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และศูนย์ฯ มีการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สมาชิกตั้งแต่การวางแผนก่อสร้างโรงเรือน การผลิตพืชแต่ละชนิด จากนั้นทางศูนย์ฯ จะรับแผนการผลิตผักและไม้ผลให้สอดคล้องกับพื้นที่ ให้พอดีกับโรงเรือนของสมาชิกแต่ละรายและแผนการปลูกสร้างโรงเรือนถัดๆ ไปด้วย โดยเฉลี่ยสมาชิกแต่ละรายจะมีโรงเรือนในการผลิตพืชผักรายละ 5 โรงเรือน หลังจากมีการวางแผนการผลิตแล้วสหกรณ์และศูนย์ฯ ก็จะติดตามผลการเพาะปลูกของสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตที่วางไว้

โดยจุดเด่นสำคัญของสหกรณ์แห่งนี้ก็คือ จะเน้นการเสริมความรู้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากศูนย์ฯ เช่น การอบรมระบบมาตรฐาน GAP และการตรวจวัดสารเคมีในร่างกายให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี ทำให้ผลผลิตของสมาชิกมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงมีการส่งเสริมให้สมาชิกเน้นการประกอบอาชีพแบบพอเพียงฝึกการออมเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s