แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ต้นแบบสหกรณ์เพื่อการพัฒนาครบวงจร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/300817

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ต้นแบบสหกรณ์เพื่อการพัฒนาครบวงจร

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 สมาชิกแรกตั้ง 105 ราย ปัจจุบันมี 2,514 ราย มีภารกิจประกอบด้วย การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เป็นที่พึ่งและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกได้ และกำกับ ดูแล สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์ ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านการค้าและการให้บริการ พร้อมทั้งอนุญาตให้สมาชิก หรือหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตรับผิดชอบ การถือครองที่ดินของสมาชิก การควบคุมเงินทุนและเงินรายได้ทุกประเภท การออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ ซึ่งมีเป้าหมายการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน นิคมสหกรณ์แม่แตง คือ สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) แล้ว จำนวน 1,503 ราย   2,647   แปลง   เนื้อที่ 12,408 – 2 – 85 ไร่ โดยสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราที่ 11 พร้อมที่จะออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ต่อไป

ขณะที่ ผลงานเด่นคือ โครงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลือง แฟร์เทรด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองให้ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการเพาะปลูก การจำหน่ายผลผลิต การจัดการกลุ่มที่สอดคล้องกับมาตรฐานแฟร์เทรดสากล โดยบริษัท นอร์ธเทอร์นฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ซื้อและผู้ให้การสนับสนุนกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 36 ราย พื้นที่เพาะปลูก 134 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 65.5 ตัน ฤดูการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 488 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินธุรกิจด้านถั่วเหลืองร่วมกับสมาชิกที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่าย การแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ อีกทั้งยังได้ความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาปรับใช้ในชุมชน มีการบริหารและจัดการกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชและควบคุมคุณภาพ “ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60” เป็นรูปแบบนำร่องการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s