เลาะรั้วเกษตร : รำลึกถึงรัชกาลที่ 9

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/306285

281225166

เลาะรั้วเกษตร : รำลึกถึงรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

มีโอกาสไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศแบบประชาชนคนธรรมดา ไปนั่งรอคอยต่อแถวเข้าชมเหมือนคนอื่นๆ โชคดีที่รอไม่นานนักก็ได้เข้าไปเดินชมรอบพระเมรุมาศ ระหว่างเดินชมนิทรรศการภายในอาคารต่างๆ จนมาสิ้นสุดที่พระที่นั่งทรงธรรม อาคารที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 โต๊ะทรงงาน เครื่องมือทรงงาน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่างๆ ซึ่งก็ได้แต่รำลึกว่าทำไมจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนได้มากมายเช่นนี้

นิทรรศการก่อนสุดท้าย มีชื่อว่า “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดยระบุว่า “ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการนำแผนภูมิของเศรษฐกิจพอเพียง มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย ซึ่งล้วนมีความสอดรับกันกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับมีข้อความอธิบายว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการคิด ตัดสินใจ และการปฏิบัติ สำหรับการดำเนินชีวิต หรือประกอบกิจการงานใดๆ ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นฐาน ผ่านการไตร่ตรองด้วยการใช้หลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ความมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิได้มีความพยายามในการถ่ายทอดแนวความคิดนี้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น รัฐบาลไทยยังนำไปสู่เวทีโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ G77 ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ ระบุว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานพัฒนากับกลุ่มประเทศ G77 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เมื่อ พ.ศ. 2559 มีการจัดการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญและระดับบริหาร 2 ครั้งในกรุงเทพฯ และในปีเดียวกันนั้น ที่ประชุมผู้นำกลุ่ม 77 จัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

และสุดท้าย มีการแนะนำหนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้มีการน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ และโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันแสดงถึงความก้าวหน้าของไทยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกนั่นเอง

เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชานั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้นานมากแล้ว ถ้ารัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา รับใส่เกล้าฯ และน้อมนำมาปฏิบัติ เชื่อว่าสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า….แต่ถึงกระนั้นวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มปฏิบัติ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความยั่งยืน ไม่มีกำหนดเวลา ไม่มีล้าสมัย ทำเมื่อไรก็ได้ แต่ขอให้ทำอย่างตั้งใจจริง

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s