แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พลิกวิกฤติด้วยวิถีสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/303387

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พลิกวิกฤติด้วยวิถีสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองด้วยวิถีสหกรณ์ จนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่เคยวิกฤติ และรับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 โดย สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 โดยการควบสหกรณ์หาทุนเดิม จำนวน 10 สหกรณ์ในพื้นที่ มีสมาชิกแรกตั้ง 129 คน สมาชิกปัจจุบันมีจำนวน 5,637 คน ในรอบสามปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถบริหารและจัดการจนทำให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จและมีผลการดำเนินงานกำไรต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2528 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เคยประสบปัญหาในการดำเนินงานที่ล้มเหลว ทำให้สหกรณ์อ่อนแอถึงที่สุด ความภักดีและความศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ในขณะนั้นลดลง ส่งผลให้สมาชิกลาออกเป็นจำนวนมากจนเกือบหมด ต่อมาในปี 2529 สหกรณ์ได้ร่วมแก้ปัญหาด้วยการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาจนแล้วเสร็จ ด้วยการให้ความสำคัญต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์อย่างเสมอภาคและควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ฯ ตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจากการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่อยู่บนพื้นฐานการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นประชาธิปไตย และมีความเป็นเอกภาพ ทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์ และนำพาให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆ มามากมาย รวมถึงพัฒนาคนของสหกรณ์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี จนกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การรวบรวมและแปรรูปผลผลิตยางพารา กิจกรรมเรียนรู้จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ศูนย์กระจายสินค้า CDC กิจกรรมเรียนรู้การเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก กิจกรรมเรียนรู้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงบรรจุก๊าซเพื่อชุมชน และกิจกรรมเรียนรู้การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและสังคม มีสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 200 กว่าราย และมีสมาชิกสมทบซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อีก 3,000 กว่าราย นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

จากการผนึกกำลังกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ กอปรกับแรงศรัทธาที่มีต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้า จึงเป็นแรงขับเคลื่อนนำพาให้สหกรณ์แห่งนี้พัฒนาก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศทางสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s