แจงสี่เบี้ย : ‘สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด’ การันตี‘โปร่งใส’ด้วยผลประเมินระดับดีมาก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/305824

x

แจงสี่เบี้ย : ‘สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด’ การันตี‘โปร่งใส’ด้วยผลประเมินระดับดีมาก

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ได้มีการก่อตั้งครั้งแรกในท้องถิ่นตำบลขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2482 ซึ่งเรียกว่า “สหกรณ์ประเภทหาทุน” (ชนิดไม่จำกัด) อยู่ในความควบคุมส่งเสริมของสหกรณ์อำเภอโนนสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร สังคมหมู่บ้านและชุมชน ในสมัยนั้นได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ให้สินเชื่อในด้านการผลิต,ชำระหนี้สินเดิม,ซื้อที่ดิน ฯลฯ ซึ่งในปี 2482 ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุน จำนวน 6 สหกรณ์ ใน 6 หมู่บ้าน และต่อมาในปี 2484 ได้ก่อตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนในหมู่บ้านต่างๆ เพิ่มอีก 6 หมู่บ้าน จำนวน 7 สหกรณ์ รวม 13 สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 3,008 คน มีทุนเรือนหุ้น 167 ล้าน เงินรับฝากจากสมาชิก 166 ล้านบาท มีทุนดำเนินงาน 464 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ใน 4 ด้าน คือ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ4.ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จากการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 ผลประกอบการของสหกรณ์มีกำไร 23.49 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าว ได้จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ คือ เป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 4.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของกำไร จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกตามส่วนแห่งหุ้น ร้อยละ 7 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.17 จากกำไรสุทธิ และจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจที่สมาชิกได้มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น คืนตามส่วนจากที่สมาชิกมาซื้อปุ๋ย กระสอบละ 5 บาท คืนตามส่วนที่สมาชิกนำข้าวโพดมาขายให้กับสหกรณ์ ตันละ 300 บาท คืนตามส่วนแห่งการขายข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์ ตันละ 100 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมให้กับกรรมการและสมาชิก จำนวน 1.5 ล้านบาท ทุนเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ 40,000 บาท ทุนส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 40,000 บาท และทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและสังคม 1.5 ล้านบาท

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของบรรดาสหกรณ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการได้บริหารงานมาอย่างโปร่งใส ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน จนได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมากจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่น่าชื่นชม คือ สมาชิกมีวินัยทางการเงินต่อสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน โดยพิจารณาจากการที่สมาชิกสามารถชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ถึงร้อยละ 93.89 เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s