แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ต้นแบบการสร้างอาชีพมั่นคง ด้วยระบบสหกรณ์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/304973

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ต้นแบบการสร้างอาชีพมั่นคง ด้วยระบบสหกรณ์

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

อำเภอพาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำประมง จึงมีการก่อตั้ง สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 มีสมาชิกแรกตั้ง 116 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกเข้าจำนวน 28,800 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก รวบรวมผลผลิตของสมาชิก รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการสมาชิกในด้านการเลี้ยงปลานิล เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ก็จะสามารถเข้ามาใช้ระบบการจัดการตั้งแต่ลูกปลา รวมถึงการจัดหาอาหารมาให้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานได้

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตลอดระยะเวลา 10 ปี การดำเนินงานของสหกรณ์ ไม่เคยกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน หรือสถาบันการเงินอื่น นอกจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประมงพาน จำกัด จะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก อาทิ พันธุ์ปลา อาหารสัตว์ และเคมีเกษตร การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ได้แก่ ปลานิล สุกร จากที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ทุกคน ปัจจุบันนี้ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 397 คน มีทุนเรือนหุ้นกว่า 6,400,000 บาท ผลการดำเนินธุรกิจ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 มูลค่า 50 กว่าล้านบาท มีบ่อเลี้ยงปลานิลของสมาชิกรวมกัน 1,000 กว่าบ่อ โดยเฉลี่ยสมาชิกมีคนละ 2-3 บ่อบ่อ ละ 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 720,000 กิโลกรัม

การรวมกลุ่มเลี้ยงปลาของเกษตรกรในช่วงแรก ยังไม่มีระบบของตลาด ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองราคา จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของเกษตรกรขึ้นมา โดยใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยในการวางแผน วางนโยบาย ในการร่วมซื้ออาหารเลี้ยงปลา และการร่วมกันขาย เป็นตัวกลางที่กำหนดราคาให้กับสมาชิก โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้เลี้ยงปลาเอกชนอีก 7 กลุ่มในพื้นที่อำเภอพาน การซื้อขายปลาจะมีการตกลงกันเพื่อที่จะพยุงราคาปลานิลไม่ให้ตกต่ำ และจะมีรถของพ่อค้าที่ทางสหกรณ์ได้ติดต่อให้มารับซื้อปลานิลของสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบัน การตลาดของสหกรณ์จะเน้นในการขายปลาในรูปแบบของปลาสด ปลาเป็น ซึ่งการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ทำให้สามารถมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง สามารถที่จะสั่งซื้ออาหารปลาจากโรงงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลได้มาก ขณะเดียวกัน ผลกำไรและผลประกอบการที่ได้ สหกรณ์ก็จะมีการคืนไปให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตอนสิ้นปี ซึ่งเหมือนเป็นการเก็บออม หรือเป็นเงินออมของสมาชิกเพื่อที่จะได้นำไปลงทุนในกิจการการเพาะเลี้ยงปลานิลได้เพิ่มขึ้น ตลอดถึงนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัว หรือเป็นเงินออมให้กับลูกหลานเพื่อที่จะเอาไปเล่าเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s