แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ‘นาแปลงใหญ่’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/307633

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ‘นาแปลงใหญ่’

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น

พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานรูปแบบ“นาแปลงใหญ่” มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัด จนสามารถผลิตข้าวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการตลาด

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2520 เลขทะเบียน กสก.73/2520สมาชิกแรกตั้ง 193 คน ทุนเรือนหุ้น 9,650 บาท มีภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิก 7 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ การรับฝากเงิน ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายและธุรกิจแปรรูป (โรงสีข้าว) สมาชิกส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก ในอดีตสหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในลักษณะของการซื้อมาขายไป แต่มักจะประสบปัญหาด้านราคาและอำนาจการ
ต่อรอง

ภายหลังจากกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในรูปแบบ“นาแปลงใหญ่” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัด จึงได้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวครบวงจรผ่านโครงการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โครงการตลาดเฉพาะ โครงการธนาคารข้าวและโครงการ Motor Pool โดยมีพื้นที่การปลูกข้าวที่สหกรณ์ส่งเสริมทั้งหมด 12,000 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 800 กว่าราย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ โครงการแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมครบวงจรของสหกรณ์ สำหรับในส่วนของพื้นที่นาแปลงใหญ่นั้น ได้คัดเลือกเกษตรกรพื้นที่ต้นน้ำเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ 435 ราย ในพื้นที่ 6,710 ไร่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าวทุกแปลง โดยสหกรณ์จะมีการประกันราคาข้าว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่มีใบรับรอง GAP โดยแปลงที่ได้รับรอง GAP จะได้รับส่วนต่างราคาข้าวเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ในอัตราไร่ละไม่เกิน 650 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ พร้อมทั้งช่วยเหลือในส่วนอื่นอีก จึงทำให้สมาชิกไม่กังวลในการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ นอกจากทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรลดลงแล้ว ผลผลิตยังได้มาตรฐาน GAP และสามารถขายได้ในราคาที่สูง ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s