แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต้นแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/310909

x

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต้นแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม)

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ที่รวบรวมน้ำนมโคจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และนำน้ำนมโคที่รวบรวมส่งขายให้กับบริษัทเอกชน รวมถึงนำน้ำนมโคแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์เอง ดำเนินกิจการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างการผลิตโคนมของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นไปตามแนวนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการการผลิตแปลงหญ้าขนาดใหญ่กว่า 1,200 ไร่ พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาใช้ในแปลงหญ้าขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด Motor Pool เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์แก่โคนมให้เพียงพอ การเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนมโคเพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและจำหน่ายไปยังตลาดโดยสหกรณ์เอง

สหกรณ์ไทยมิลค์ จำกัด ดำเนินโครงการภายใต้ 5 กิจกรรมหลัก คือ 1.ปรับปรุงโครงการฟาร์มโคนมของเกษตรกร โดยติดตั้งระบบรีดนม และระบบถังเก็บนมพร้อมเครื่องทำความเย็น เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำนมโคตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 2.จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารโคนม และการทำแปลงหญ้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสหกรณ์ได้จัดส่งอาหารให้ถึงฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงทำให้ช่วยลดต้นทุนผลิต 3.จัดฟาร์มโคสาวทดแทนรวมของสหกรณ์ โดยเกษตรกรส่งลูกโคหย่านมมาเลี้ยงรวมกันที่ฟาร์มโคสาวทดแทนของสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโค 4.ปรับปรุงการขนส่งน้ำนมดิบเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยสหกรณ์จะรับน้ำนมดิบถึงหน้าฟาร์มของเกษตรกร ทุก 2-3 วัน จากเดิมที่เกษตรกรต้องมาส่งนมที่สหกรณ์เองทุกวัน ซึ่งจะทำให้น้ำนมดิบถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา มีคุณภาพดี และ 5.จัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ระหว่างกรมปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์ โดยจะมีสัตวแพทย์ 70 คน จัดเป็น 35 ชุด เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำนมดิบให้มีมาตรฐานสากล

ผลสำเร็จ คือ เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ย 11-13 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็น 18-20 กิโลกรัม/ตัว/วัน และคุณภาพน้ำนมดิบ ดีขึ้น เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมได้รับ ราคาเพิ่มขึ้นจากคุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ไม่น้อยกว่า 0.60 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบจากเกรดน้ำนมดิบราคาต่ำสุดที่สหกรณ์รับซื้อ ในขณะที่สหกรณ์ก็สามารถรวบรวมน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น 15 ตันต่อวัน จากเดิมที่ผลิตน้ำนมดิบได้ 125 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 140 ตันต่อวัน ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำนมดิบเพิ่มกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

การทำงานในรูปแบบแปลงใหญ่โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อร่วมกันพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดน้ำนมดิบ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s