เลาะรั้วเกษตร : งานวันเกษตรแห่งชาติ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/318072

281225166

เลาะรั้วเกษตร : งานวันเกษตรแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ยังมีเวลาเหลืออีก วันนี้และพรุ่งนี้ที่ขาประจำงานเกษตรแฟร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ชม ช็อป ชิม ตามสไตล์ของงานแฟร์ แต่ปีนี้งานที่จัดอยู่นี้ ไม่ใช่เกษตรแฟร์ แต่ใหญ่กว่าเกษตรแฟร์ เป็นงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

อันว่างานเกษตรแฟร์ และงานวันเกษตรแห่งชาติต่างกันอย่างไร

ตามประวัติย้อนหลังไปเมื่อปี2491 กระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้น ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2491 โดยความคิดริเริ่มของ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะนั้น ใช้ชื่องานว่า “งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ประชาชน และให้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรว่า เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างชาติไทยให้อยู่รอดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ปี 2505 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการรื้อฟื้นให้จัดงานขึ้นใหม่ โดยจัดให้มีงานลีลาศโต้รุ่ง และในตอนเช้าจัดให้มีตลาดนัดย่อยๆ ขึ้น ต่อมาปี 2510 กระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงานอีกครั้ง เปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันเกษตรแห่งชาติ”

ปี 2528 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้กระจายการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติไปยังภาคต่างๆ ที่มีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านเกษตรตั้งอยู่ สลับกับส่วนกลาง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา

ปีที่แล้ว งานวันเกษตรแห่งชาติ จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี หรือวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระเดิม ซึ่งเป็นการจัดงานเกษตรแห่งชาติครั้งแรกใน
ภาคตะวันออก ส่วนมหาวิทยาลัยที่เคยจัดมาแล้วนอกเหนือจากที่กล่าว ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นต้น

สำหรับการจัดงานสลับแบบปีเว้นปีระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงหลังก็มิได้เป็นเช่นนั้น เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2556 หรือเมื่อ 5 ปีมาแล้ว แต่ปีนี้เป็นวาระพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี จึงได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

ถ้าเป็นงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานเองแต่ถ้าเป็นงานวันเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ จะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัย ปีนี้เป็นงานเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯจึงร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ“ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”ตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารพุทธเกษตร ยาวไปจนถึงหน้าคณะศึกษาศาสตร์

2 วันสุดท้ายแล้ว ห้ามพลาดเลยทีเดียว…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s