เลาะรั้วเกษตร : ไทยนิยมยั่งยืน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/319523

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ไทยนิยมยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.00 น.

เมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟังนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เรื่องหลักคิด “ไทยนิยม” แล้วรู้สึกเป็นห่วง

ตามหลักที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามอธิบายการแก้ปัญหาความยากจนที่ผ่านมามีปัญหา 2 ข้อหลักๆ คือพัฒนาแต่เศรษฐกิจละเลยด้านสังคมและขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ทำให้ที่ผ่านมามาตรการหรือนโยบายที่ออกมา จึงเป็นแบบ “หว่านแห” เน้นสูตรสำเร็จที่ไม่มีจริง ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือนเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ บางเรื่องกลายเป็นการสร้างประชานิยมที่ผิดๆ

มาถึง ไทยนิยมยั่งยืน รัฐบาลมุ่งหวังที่จะนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ ในระดับพื้นที่โดยมีหลักสำคัญคือ ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำแผนงานเสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

การทำงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนนี้ จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับต่างๆ คือ ระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอำเภอและระดับพื้นที่ ก็จะมีชุดปฏิบัติงานดำเนินการในทุกตำบลทั่วประเทศ ทางด้านประชาชนก็ต้องทราบความต้องการของชุมชนตนเองให้ชัดเจน และต้องร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหา เช่น เรื่องน้ำ การเกษตร ท่องเที่ยว บริการ ค้าขาย อาชีพต่างๆ เป็นต้น

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช ก็สนองนโยบายไทยนิยมยั่งยืนทันทีด้วยโครงการปฏิรูปภาคเกษตร 20 โครงการ คือ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยโครงการเกษตรแม่นยำสูง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และโครงการขยายพันธุ์สัตว์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชลประทาน โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร

เพียงเรื่องที่รัฐบาลจะทำ 10 เรื่อง และโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ จะทำ 20 โครงการ ดูท่าว่าภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะเลือกตั้งปี’61 หรือ’62 เห็นทีจะได้ใช้แต่เงินงบประมาณ ส่วนผลสำเร็จไม่น่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังว่าจะ “ยั่งยืน” เพราะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยาก และต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ที่สำคัญคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องทุ่มเทสรรพกำลังที่มีทั้งหมดทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และความเสียสละ ให้กับโครงการต่างๆ ตามแนวคิด ไทยนิยม นี้อย่างเต็มที่……

แค่ระดมคนมาทำงานก็ยากแล้ว….หาคนที่มีอุดมการณ์ไทยนิยมยิ่งยากกว่า…ละมั้ง

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s